ZAKON

O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

(“Sluzbeni list Srbije i Crne Gore”  br. 61/04)

 

I  PREDMET ZAKONA

 

Clan 1.

 

Ovim zakonom uredjuju se prava autora knjizevnih, naucnih,strucnih i umetnickih dela ( u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavaca slobodnog dela, prava proizvodjaca fonograma, videograma, emisija i baza podataka kao prava srodna autorskom pravu  (u daljem tekstu: srodna prava ), nacin ostvarivanja autorskog i srodnih prava i sudska zastita tih prava.

 

II   AUTORSKO PRAVO

 

1. AUTORSKO DELO

 

Clan 2.

 

(1)     Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izrazena u odredjenoj formi bez obzira na njegovu umetnicku, naucnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, velicinu, sadrzinu i nacin ispoljavanja, kao i dopustenost javnog saopstavanja njegove sadrzine.

(2)     Autorskim delom smatraju se, narocito:

 

1)       pisana dela (knjige, brosure, clanci, prevodi,r acunarski programi u bilo kojem obliku njihovog izrazavanja,  ukljucujuci i pripremni materijal za njihovu izradu i drugo);

2)       govorna dela (predavanja, govori, besede i drugo );

3)       dramska, dramsko-muzicka, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja poticu iz folklora;

4)       muzicka dela, sa recima ili bez reci;

5)       filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6)       dela likovne umetnosti (slike, crtezi, skice, grafike, skulpture i drugo);

7)       dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8)       kartografska dela (geografske i topografske karte);

9)       planovi, skice, makete i fotografije;

10)   pozorisna rezija.

Clan 3

 

(1)     Nezavrseno autorsko delo, delovi autorskog dela, kao i naslov autorskog dela smatraju se autorskim delom ako ispunjavaju uslove iz cl. 2. st. 1. ovog zakona.

(2)     Nezavisno od odredbe st. 1. ovog clana, zastita za autorsko delo obuhvata i naslov tog dela.

 

Clan 4.

 

(1)     Prerade autorskih dela smatraju se autorskim delom ako ispunjavaju uslove iz cl. 2.st. 1. ovog zakona.

(2)     Delo prerade je delo u kome su prepoznatljivi karakteristicni elementi preradjenog (izvornog) dela (muzicke obrade, aranzmani, adaptacije i drugo).

(3)     Zastita autorskog dela iz st. 1. ovog clana ni na koji nacin ne ogranicava autora izvornog dela.

Clan 5 

(1)     Autorskim delom smatra se i zbirka koja, s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, ispunjava uslove iz cl. 2. st. 1. ovog zakona (enciklopedija, zbornik, antologija, izabrana dela, muzicka zbirka, zbirka fotografija, graficka mapa, izlozba i slicno);

(2)     Autorskim delom se smatra i zbirka narodnih knjizevnih i umetnickih tvorevina, kao i zbirka dokumenata, sudskih odluka i slicne gradje koja, s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova ispunjava uslove iz cl. 2. st. 1. ovog zakona.

(3)     Zbirkom se smatra i baza podataka, bez obzira da li je u masinski citljivoj ili drugoj formi, koja, s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, ispunjava uslove iz cl. 2. stav 1. ovog zakona.

(4)     Zastita zbirke ni na koji nacin ne ogranicava prava autora dela koja su sastavni deo zbirke.

 

                                                              

Clan 6.

 

(1)     Autorskopravnom zastitom nisu obuhvacene opste ideje, nacela, principi i uputstva koji su sadrzani u autorskom delu.

(2)     Ne smatraju se autorskim delom:

 

1)       zakoni, podzakonski akti i drugi propisi;

2)       sluzbeni materijali drzavnih organa i organa koji obavljaju javnu funkciju;

3)       sluzbeni prevodi propisa i sluzbenih materijala drzavnih organa i organa koji obavljaju javnu funkciju;

4)       podnesci i drugi akti u upravnom ili sudskom postupku.

 

                                                               

Clan 7.

 

(1)     Autorsko delo je objavljeno kad je, na bilo koji nacin i bilo gde u svetu, prvi put saopsteno javnosti od strane autora, odnosno lica koje je on ovlastio.

(2)     Autorsko delo je izdato kad su primerci dela pusteni u promet od strane autora, odnosno lica koje je on ovlastio, u broju koji, imajuci u vidu vrstu i prirodu dela, moze da zadovolji potrebe javnosti.

(3)     Delo likovne umetnosti se smatra izdatim i onda kad je originalni primerak, ili najmanje jedna kopija dela ucinjena trajno pristupacnom javnosti od strane autora, odnosno lica sa njegovom dozvolom.

 

2. NASTANAK PRAVA

 

Clan 8.

 

Autor uziva moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela od trenutka nastanka autorskog dela.

 

3. SUBJEKAT AUTORSKOG PRAVA

 

Clan 9.

 

(1)     Autor je fizicko lice koje je stvorilo autorsko delo (u daljem tekstu : delo ).

(2)     Autorom se smatra lice cije su ime, pseudonim ili znak naznaceni na primercima dela, ili navedeni prilikom objavljivanja dela, dok se ne dokaze drukcije. Izuzetno, pravno ili fizicko lice ciji naziv, odnosno ime je na uobicajen nacin naznaceno na filmskom delu smatra se proizvodjacem tog dela, dok se ne dokaze drukcije.

(3)     Autor dela je nosilac autorskog prava.

(4)     Pored autora, nosilac autorskog prava moze biti i lice koje nije autor, a koje je u skladu sa ovim zakonom steklo autorsko pravo.

 

Clan 10.

 

(1)     Koautor je fizicko lice koje je zajednickim stvaralackim radom sa drugim licem stvorilo delo.

(2)     Koautori su nosioci zajednickog autorskog prava na koautorskom delu, ako ovim zakonom ili ugovorom kojim se uredjuje njihovi medjusobni odnosi nije drukcije predvidjeno.

(3)     Za ostvarivanje autorskog prava i prenosenje tog prava neophodna je saglasnost svih koautora. Koautor ne sme uskratiti svoju saglasnost protivno nacelu savesnosti i postenja, niti ciniti bilo sta sto skodi ili bi moglo skoditi interesima ostalih koautora.

(4)     Svaki koautor je ovlascen da podnosi tuzbe za zastitu autorskog prava na koautorskom delu, s tim da moze da postavlja tuzbene zahteve samo u svoje ime i za svoj racun.

(5)     Ako se nisu drugcije sporazumeli, koautori dele ekonomsku korist od iskoriscavanja koautorskog dela srazmerno stvarnom doprinosu koji je svaki dao u stvaranju dela.

 

Clan 11.

 

(1)     Koautorima filmskog dela se smatraju pisac scenarija, reziser i glavni snimatelj.

(2)     Ako je muzika bitan elemenat filmskog dela (muzicki film) i komponovana je za to delo, onda je i kompozitor koautor filmskog dela.

(3)     Ako se radi o crtanom, odnosno animiranom filmu, ili su crtez ili animacija bitni elementi filmskog dela, onda je i glavni animator koautor filmskog dela.

 

Clan 12.

 

(1)     Ako dva ili vise autora spoje svoja dela radi zajednickog iskoriscavanja, svaki od autora zadrzava autorsko pravo na svom delu.

(2)     Odnosi izmedju autora spojenih dela se utvrdjuju ugovorom.

 

Clan 13.

 

(1)      Autorsko pravo na autorskom delu ciji autor nije poznat (anonimno delo ili delo pod pseudonimom ) ostvaruje :

 

1)       za izdato delo – izdavac;

2)       za objavljeno ali neizdato delo - lice koje je delo objavilo.

 

(2)      Ako se dokaze da lica iz st. 1. ovog clana nisu stekla od autora ili njegovog pravnog sledbenika pravo na izdavanje odnosno objavljivanje dela, taj stav se ne primenjuje.

(3)      Kad se utvrdi identitet autora dela iz st. 1. ovog clana, prestaju prava izdavaca, odnosno lica koje je delo objavilo.

 

4. SADRZINA AUTORSKOG PRAVA

 

4.1. Moralna prava autora

 

4.1.1. Pravo paterniteta

 

 

Clan 14.

 

Autor ima iskljucivo pravo da mu se prizna autorstvo na njegovom delu.

 

4.1.2. Pravo na naznacenje imena

 

Clan 15.

 

(1)            Autor ima iskljucivo pravo da njegovo ime, pseudonim ili znak  budu naznaceni na svakom primerku dela, odnosno  navedeni prilikom svakog javnog  saopstavanja dela, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik javnog saopstavanja dela, tehnicki nemoguce ili necelishodno.

(2)            Autor se moze u pojedinacnim slucajevima na izricit nacin odreci prava iz st. 1. ovog clana.

 

4.1.3. Pravo objavljivanja

 

Clan 16.

 

(1)          Autor ima iskljucivo pravo da objavi svoje delo i da odredi nacin na koji ce se ono objaviti.

(2)          Do objavljivanja dela, samo autor ima iskljucivo pravo da javno daje obavestenja o sadrzini dela ili da opisuje svoje delo.

                                                                   

4.1.4. Pravo na zastitu integriteta dela

 

Clan 17.

 

Autor ima iskljucivo pravo da stiti integritet  svog dela, i to narocito:

 

1)       da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlascenih lica;

2)       da se suprotstavlja javnom saopstavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeci racuna o konkretnom tehnickom obliku saopstavanja dela i dobroj poslovnoj praksi;

3)       da daje dozvolu za preradu svog dela.

 

4.1.5. Pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskoriscavanju dela

 

Clan.18.

 

Autor ima iskljucivo pravo da se suprotstavlja iskoriscavanju svog dela na nacin koji ugrozava ili moze ugroziti njegovu cast i ugled.

 

4.2. Imovinska prava autora

 

Clan 19.

 

(1)       Autor ima pravo na ekonomsko iskoriscavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela.

(2)       Za svako iskoriscavanje autorskog dela od strane drugog lica autoru pripada naknada ako ovim zakonom ili ugovorom nije drukcije odredjeno.

 

4.2.1. Pravo na belezenje ili umnozavanje

 

Clan 20.

 

(1)      Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli belezenje ili umnozavanje svog dela na bilo koji telesni ili bestelesni, trajni ili privremeni, posredni ili neposredni nacin.

(2)      Umnozavanjem dela arhitekture smatra se pored cinjenja iz st. 1. ovog clana i gradjenje objekta prema planu, odnosno projektu.

(3)      Umnozavanje dela postoji nezavisno od broja primeraka dela, tehnike kojom su umnozeni  i trajnosti primeraka.

(4)      Ako je autorsko delo racunarski program, umnozavanjem se smatra i smestanje celog ili dela programa u memoriju racunara, odnosno pustanje programa u rad na racunaru.

 

4.2.2. Pravo stavljanja primeraka dela u promet

 

Clan 21.

 

(1)     Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli stavljanje u promet primeraka svog dela.

(2)     Stavljanje primeraka dela u promet obuhvata i:

 

1)       nudjenje primeraka dela radi stavljanja u promet;

2)       skladistenje primeraka dela radi stavljanja u promet;

3)       uvoz primeraka dela.

 

(3)     Pravo autora na stavljanje primeraka dela u promet ne deluje prema onom vlasniku primerka dela koji je taj primerak legalno pribavio u Srbiji i Crnoj Gori od autora ili od lica koje je autor ovlastio (iscrpljenje prava). Vlasnik moze primerak dela koji je legalno pribavio stavljati dalje u promet.

 

4.2.3. Pravo davanja primeraka dela u zakup

 

Clan 22.

 

(1)     Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli davanje primeraka svog dela u zakup. Davanje u zakup, u smislu ovog zakona, je davanje primerka dela drugome na ograniceno vreme uz neposrednu ili posrednu imovinsku korist.

(2)     Ako autor ustupi proizvodjacu fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz st. 1. ovog clana, on zadrzava pravo na pravicnu naknadu od davanja u zakup primeraka autorskog dela (dela zabelezenog na video kaseti, audio kaseti, kompakt disku i sl.)

(3)     Autor se ne moze odreci prava na naknadu iz st. 2. ovog clana.

 

Clan 23.

 

Autor nema iskljucivo pravo iz clana 22. stav 1. ovog zakona ako je rec o:

 

1)       gradjevinski realizovanom delu arhitekture

2)       delu primenjene umetnosti, realizovanom u vidu industrijskog ili zanatskog proizvoda

3)       delu koje je nastalo ili je umnozeno radi davanja u zakup kao iskljucivog oblika iskoriscavanja dela, ugovorenog izmedju autora i vlasnika primerka dela.

 

4.2.4. Pravo davanja primerka racunarskog programa na poslugu

 

Clan 24.

 

Autor racunarskog programa ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli davanje na poslugu primeraka svog dela. Davanje na poslugu, u smislu ovog zakona, je davanje primeraka dela drugome od strane institucija dostupnih javnosti, bez neposredne ili posredne imovinske koristi.

 

 

4.2.5. Pravo izvodjenja

 

Clan 25.

 

(1)     Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli izvodjenje svoga dela.

(2)     Izvodjenjem, u smislu st. 1. ovog clana, smatra se javno saopstavnje nescenskih dela (govor, muzika) uzivo pred publikom.

 

4.2.6. Pravo predstavljanja

 

Clan 26.

 

(1)     Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli predstavljanje svoga dela.

(2)     Predstavljanjem, u smislu stava 1. ovog clana, smatra se javno saopstavanje scenskih dela (dramsko, dramsko-muzicko, koreografsko, pantomimsko delo) uzivo pred publikom.

 

4.2.7. Pravo prenosenja izvodjenja ili predstavljanja

 

Clan 27.

 

(1)       Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli prenosenje izvodjenja ili predstavljanja svog dela.

(2)       Prenosenjem izvodjenja ili predstavljanja, u smislu st. 1. ovog clana, smatra se istovremeno javno saopstavanje dela koje se izvodi ili predstavlja, publici koja se nalazi izvan prostora u kome se delo izvodi ili predstavlja uzivo, uz pomoc tehnickih uredjaja kao sto su: zvucnik, odnosno ekran i zvucnik

 

4.2.8. Pravo emitovanja

 

Clan 28.

 

(1)     Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli emitovanje svoga dela

(2)     Emitovanjem, us smislu st. 1. ovog clana smatra se javno saopstavnaje dela zicnim ili bezicnim prenosom elektromagnetnih, elektricnih ili drugih signala na daljinu (radio-difuzija i kablovska difuzija)

(3)     Bezicno emitovanje i zicno emitovanje su odvojene radnje iskoriscavanja dela i predmet su dva posebna autorskopravna ovlascenja , osim:

 

1)       ako je zicna reemisija dela koje se bezicno emituje tehnicki neophodan uslov za prijem emisije

2)       ako se zicnom reemisijom dela koje se bezicno emituje signalom snabdeva manje od sto prijemnika, ne nekomercijalnoj osnovi

 

(4)     Posebna radnja emitovanja, u smislu st. 2. ovog clana, postoji i kad se pod kontrolom subjekta koji vrsi emitovanje (u daljem tekstu:emisiono preduzece), i na njegovu odgovornost, signali koji su namenjeni za javni prijem salju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju

(5)     Ako su signali kodirani, emitovnje preko satelita postoji pod uslovom da su sredstva za dekodiranje signala dostupna javnosti preko emisionog preduzeca iz st. 4. ovog clana, ili preko treceg lica koje ima ovlascenje emisionog preduzeca

(6)     U slucaju zicnog reemitovanja emisije drugog emisionog preduzeca, za autorsko delo sadrzano u toj emisiji pravo autora iz stava 1. ovog clanaostvaruje se samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

 

 

4.2.9. Pravo na javno saopstavanje, ukljucujuci interaktivno cinjenje dela dostupnim javnosti

 

Clan 29.

 

Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli javno saopstavanje dela, ukljucujuci cinjenje dela dostupnim javnosti zicnim ili bezicnim putem na nacin koji omogucuje pojedincu individualni pristup delu sa mesta i u vreme koje on odabere.

 

4.2.10 Pravo na prilagodjavanje, aranziranje id rugu izmenu dela

 

Clan 30.

 

Autor ima iskljucivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani prilagodjavanje, aranziranje i druge izmene dela.

 

4.2.11. Pravo javnog saopstavanja dela koje se emituje

 

Clan 31.

 

Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli da njegovo delo koje se emetuje istovremeno javno saopstava publici na javnim mestima kao sto su vozila javnog saobracaja, restorani, cekaonice i sl. putem tehnickih uredjaja kao sto su radio aparat ili televizor.

 

4.2.12. Pravo javnog saopstavanja dela preko nosaca zvuka ili slike

 

Clan 32.

 

Autor ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli da njegovo delo koje jezablelezeno na nosacu zvuka, odnosno nosacu slike (kompakt disk, audio kaseta, video kaseta, filmska traka, opticki disk, dijapozitiv) javno saopstava uz pomoc tehnickih uredjaja za reprodukovanje zvuka, odnosno slike.

 

4.3. Prava autora prema vlasniku primeraka autorskog dela

 

4.3.1. Pravo na pristup primerku dela

 

Clan 33.

 

(1)     Autor ima pravo da od vlasnika primerka njegovog dela trazi da mu omoguci pristup tom primerku, ako je to neophodno radi umnozzavanja dela, i ako se time bitno ne ugrozavaju opravdani interesi vlasnika, odnosno lica koje drzi taj primerak dela.

(2)     Vlasnik dela, odnosno lice koje drzi primerak dela iz stava 1. ovog clana nije duzno da autoru preda primerak dela.

 

4.3.2. Pravo sledjenja

 

Clan 34.

 

(1)      Ako vlasnik originalnog primerka dela likovne umetnosti, ili originalnog rukopisa knjizevnog, naucnog ili muzickog dela proda taj primerak, odnosno rukopis drugome, autor dela ima pravo da o tome bude obavesten i da potrazuje naknadu u iznosu od 3%  od prodajne cene.

(2)      Autor se ne moze odreci prava iz st. 1. ovog clana niti moze njime raspolagati

(3)      Pravo iz st. 1. ovog clana se nasledjuje

(4)      Pravo iz st. 1. ovog clana ne postoji za dela iz oblasti arhitekture i filmskih dela, kao i za dela ciji je originalni primerak, odnosno rukopis predmet prodaje izmedju fizickih lica koja istupaju u licnom svojstvu

 

Clan 35.

 

(1)     Za obaveze iz cl. 34. ovog zakona solidarno odgovaraju prodavac i galerista ili organizator javne prodaje originalnog primerka dela, odnosno rukopisa

(2)     Obaveza obavestenja dospeva u roku od 15 dana po izvrsenoj prodaji, i obuhvata sledece informacije: iznos prodajne cene, ime i adresu prodavca i kupca. Obaveza placanja naknade dospeva u roku od 30 dana po izvrsenoj prodaji, s tim da se iznos naknade izracunava u odnosu na prodajnu cenu bez poreza.

(3)     Ako postoji osnovana sumnja u ispravnost i potpunost obavestenja iz stava 2 ovog clana autor ima pravo da trazi na uvid odgovarajucu dokumentaciju galeriste ili organizatora javne prodaje. Ako se utvrdi da obavestenje sadrzi netacne ili nepotpune podatke podatke, troskove u vezi sa ostvarenjem uvida u dokumentaciju snosi galerista ili organizator javne prodaje.

 

4.3.3. Pravo zabrane izlaganja originalnog primerka dela likovne umetnosti

 

Clan 36.

 

(1)     Vlasnik originalnog primerka dela slikarstva, skulpture i fotografije ima pravo da taj primerak izlaze, bez obzira na to da li je delo objavljeno, osim ako je autor, prilikom otudjenja, tog originalnog primerka, to izricito u pisanoj formi zabranio.

(2)     Autor ne moze zabraniti izlaganje originalnog primerka dela koji pripada muzeju, galeriji ili drugoj slicnoj javnoj instituciji

 

4.3.4. Prece pravo autora na preradu primeraka arhitekture

 

Clan 37.

 

(1)     Ako vlasnik gradjevine kao materijaliozovanog primerka dela arhitekture ima nameru da vrsi odredjene izmene na gradjevini obavezan je da preradu dela prvo ponudi autoru ako je dostupan

(2)     Ako se izmene na gradjevini vrse prema delu prerade koje nije sacinio autor, moraju se postovati moralna prava autora

 

4.4. Pravo autora na posebnu naknadu

 

Clan 38.

 

(1)     Autori dela za koja se, s obzirom na njihovu prirodu, moze ocekivati da ce biti umnozavana za licne nekomercijalne potrebe na nosace zvuka, slike i teksta (knjizevna, muzicka, filmska i dr.) imaju pravo na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehnickih uredjaja i nosaca zvuka, slike i teksta, koji su podobni za takvo umnozavanje

(2)     Solidarni duznici naknade iz st. 1. ovog clana  su uvoznik i prodavac tehnickih uredjaja, odnosno nosaca zvuka, slike i teksta

(3)     U slucaju umnozavanja autorskih dela fotokopiranjem ili slicnom tehnikom, pored prava na naknadu iz st. 1. ovog clana autor ima pravo i na naknadu od pravnog ili fizickog lica koje pruza usluge fotokopiranja.

(4)     Lica iz st. 2. ovog clana ne placaju naknadu za tehnicke uredjaje, nosace zvuka, slike i teksta ako su oni namenjeni izvozu.

(5)     Autori mogu ostvariti svoje pravo na naknadu iz st. 1. i 3. ovog clana samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

Clan.39.

 

(1)        U slucaju davanja na poslugu primeraka autorskih dela, izuzev racunarskih programa, od strane lica cija je to registrovana delatnost, autor ima pravo na naknadu od tih lica.

(2)        Odredba stava 1. ovog clana ne primenjuje se prilikom davanja na poslugu:

 

1)       biblioteckog materijala u javnim bibliotekama;

2)       gradjevina;

3)       primeraka dela primenjenih umetnosti, odnosno industrijskog dizajna.

 

(3)        Pravo iz st. 1. ovog clana moze se ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.

 

5. OGRANICENJE AUTORSKOG PRAVA

 

5.1. Zajednicka odredba

 

Clan 40.

 

(1)          U slucajevima iskoriscavanja autorskog dela na osnovu odredaba ovog zakona o ogranicenju autorskog prava, moraju se navesti ime autora dela i izvor iz koga je delo preuzeto (izdavac dela, godina i mesto izdanja, casopis, novina, televizijska ili radio stanica gde je delo, odnosno odlomak dela izvorno objavljen ili neposredno preuzet i slicno).

(2)          U svakom konkretnom slucaju, obim ogranicenja iskljucivih prava ne sme biti u suprotnosti sa normalnim iskoriscavanjem dela, niti sme nerazumno vredjati legitimne interese autora.

 

5.2. Suspenzija iskljucivih prava i prava na naknadu

 

Clan 41.

 

Bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade objavljeno autorsko moze se umnozavati i javno saopstavati radi sprovodjenja sluzbenog postupka pred sudskim ili drugim drzavnim organima.

 

Clan 42.

 

(1)        U okviru izvestavanja javnosti putem stampe, radija i televizije o tekucim dogadjajima, dozvoljeno je, bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade, umnozavanje primeraka dela, kao i vrsenje svih drugih oblika javnog saopstavanja dela, pod sledecim uslovima:

 

 

1)       da je delo objavljeno;

2)       da se delo pojavljuje kao sastavni deo tekuceg dogadjaja o kome se javnost izvestava;

3)       da se umnozavanje primeraka dela, kao i drugi oblici javnog saopstavanja dela vrse samo u onom obimu koji odgovara svrsi i nacinu izvestavanja o tekucem dogadjaju.

 

(2)  Ako su predmet izvestavanja govor, odnosno beseda ili drugo delo iste prirode, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade delo u celini umnoziti i javno saopstiti.

 

 

Clan 43.

 

Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade umnozavanje kratkih odlomaka, objavljenih dela za nekomercijalne svrhe nastave, ispita ili naucnog istrazivanja.

 

Clan 44.

 

Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade umnozavanje dela od strane javnih biblioteka, obrazovnih ustanova, muzeja i arhiva, samo za sopstvene arhivske i nekomercijalne svrhe.

 

Clan 45.

 

(1)       Dozvoljeno je fizickom licu da bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade umnozava primerke objavljenog dela za licne nekomercijalne potrebe, cime nije iskljucena primena cl. 180. st. 1. tac. 4. i  5. ovog zakona.

(2)       Umnozeni primerci dela iz st. 1. ovog clana ne smeju se stavljati u promet niti koristiti za bilo koji drugi oblik javnog saopstavanja dela.

(3)       Odredba st. 1. ovog clana ne odnosi se na :

 

1)       snimanje izvodjenja, predstavljanja i prikazivanja dela;

2)       trodimenzionalnu realizaciju planova za dela likovne umetnosti;

3)       gradjevinsku realizaciju dela arhitekture;

4)       pravljenje nove gradjevine po uzoru na postojecu gradjevinu koja je autorsko delo;

5)   racunarske programe.

 

(4)       Obestecenje zbog koriscenja dela na nacin predvidjen ovim clanom, autori imaju na osnovu odredaba clana 38. ovog zakona.

 

Clan 46.

 

(1)      Ako je autorsko delo racunarski program, dozvoljeno je licu koji je na zakonit nacin pribavilo primerak racunarskog programa, da radi sopstvenog uobicajenog namenskog koriscenja programa, bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade:

 

1)        smesta program u memoriju racunara i pusta program u rad;

2)        otklanja greske u programu, kao i da vrsi druge neophodne izmene u njemu koje su u skladu sa njegovom svrhom, ako ugovorom nije drukcije odredjeno;

3)        nacini jedan rezervni primerak programa na trajnom telesnom nosacu;

4)        izvrsi dekompilaciju programa iskljucivo radi pribavljanja neophodnih podataka za postizanje interoperabilnosti tog programa sa drugim, nezavisno stvorenim programom, ili odredjenom racunarskom opremom, pod uslovom  da taj podatak nije bio na drugi nacin dostupan i da je dakompilacija ogranicena samo na onaj deo programa koji je neophodan za postizanje interoperabilnosti.

 

(2)      Podatak dobijen radnjom iz st. 1. tac. 4. ovog clana ne sme se saopstavati drugima ili koristiti za druge svrhe, posebno za stvaranje ili plasman drugog racunarskog programa kojim bi se povredilo autorsko pravo na prvom.

(3)      Radnju iz st. 1. tac. 4. ovog clana moze izvrsiti neposredno lice koje je na zakonit nacin pribavilo primerak racunarskog programa ili drugo strucno lice koje radi po njegovom nalogu

 

 

 

Clan 47.

 

Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade privremeno umnozavanje autorskog dela, pod sledecim uslovima:

 

1)       umnozavanje je prolazno ili slucajno;

2)       umnozavanje cini sastavni i bitni deo tehnoloskog procesa;

3)       svrha umnozavanja je da omoguci prenos podataka u racunarskoj mrezi izmedju dva ili vise lica preko posrednika, ili da omoguci zakonito koriscenje autorskog dela,

4)       umnozavanje nema zaseban ekonomski znacaj.

 

Clan 48.

 

Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade umnozavanje, kao i drugi oblici javnog saopstavanja kratkih odlomaka autorskog dela (pravo citiranja), pod sledecim uslovima:

 

1)       da je delo objavljeno;

2)       da se pomenuti delovi, bez imena, integrisu u drugo delo ako je to neophodno radi ilustacije , potvrde ili reference, uz jasnu naznaku da je rec o citatu;

3)       da se na pogodnom mestu navede ko je autor citiranog dela, koji je naslov dela citiranog dela, kada je i gde je citirano delo objavljeno, odnosno izdato.

 

Clan 49.

 

(1)       Emisiono preduzece koje ima dozvolu za emitovanje dela  sme bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade snimiti sopstvenim sredstvima to delo na nosac zvuka ili nosac slike, odnosno nosac zvuka i slike radi emitovanja u sopstvenoj emisiji.

(2)       Snimak dela iz st. 1. ovog clana mora biti izbrisan najdocnije u roku od tri meseca po emitovanju dela.

(3)       Snimak dela iz st. 1. ovog clana moze biti sacuvan u zvanicnoj javnoj  arhivi ako ima dokumentarnu vrednost.

(4)       Delo snimljeno u skladu sa odredbom st. 1. ovog clana ne sme se ponovo emitovati bez dozvole autora.

 

Clan 50.

 

Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade dvodimenzionalno umnozavanje, stavljanje u promet tako umnozenih primeraka, kao i drugi oblici javnog saopstavanja dela koja se trajno nalaze izlozena na ulicama, trgovima i drugim otvorenim javnim mestima.

 

Clan.51.

 

Za potrebe izrade kataloga javnih izlozbi ili javnih prodaja, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade odgovarajuce umnozavanje izlozenih dela i stavljanje u promet tako umnozenih dela.

 

Clan 52.

 

(1)        U prodavnicama, na sajmovima i drugim mestima gde se demonstrira rad uredjaja za snimanje, reprodukovanje i prenos zvuka i slike, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez placanja autorske naknade umnozavanje dela na nosac zvuka i slike, javno saopstavanje dela sa tog nosaca, kao i javno saopstavanje dela koje se emituje, ali samo u meri u kojoj je to neophodno za demonstriranje rada uredjaja.

(2)        Snimci koji se nacine na osnovu odredbe stava 1. ovog clana moraju se bez odlaganja brisati.

 

 

5.3. Zakonska licenca

 

Clan 53.

 

(1)      Bez dozvole autora, a uz obavezu placanja autorske naknade, dozvoljeno je u drzavnim organima, obrazovnim institucijama i javnim bibliotekama umnozavanje, za potrebe nastave ili naucnog istrazivanja, na papiru  ili slicnom nosacu, odlomaka iz publikacije putem fotokopiranja ili bilo kojeg oblika fotografske ili slicne tehnike koja daje slicne rezultate.

(2)      Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na notni zapis muzike.

 

Clan 54.

 

(1)      Bez dozvole autora, a uz obavezu placanja autorske naknade, dozvoljeno je u sredstvima javnog obavestavanja umnozavanje, stavljanje u promet primeraka, kao i drugi oblici javnog saopstavanja clanaka koji su objavljeni u drugim sredstvima javnog obavestavanja, pod uslovom da se ti clanci odnose na tekuca ekonomska, politicka ili verska pitanja, a da autor to nije izricito zabranio.

(2)      Obaveza placanja naknade ne postoji ako se na nacin iz stava 1. ovog clana, u vidu pregleda vise razlicitih komentara ili clanaka, iskoriscavaju samo kratki odlomci iz komentara ili clanaka.

 

Clan 55.

 

Bez dozvole autora, a uz obavezu placanja autorske naknade, dozvoljeno je trodimenzionalno umnozavanje dela koja su trajno izlozena na ulicama, trgovima i drugim otvorenim javnim mestima, kao i stavljanje u promet tih primeraka, osim ako se:

 

1)       primerak dela skulpture dobije otiskom iz originalnog kalupa iz kojeg je dobijen i primerak koji je trajno izlozen na otvorenom javnom mestu , ili iz kalupa koji je nacinjen  otiskivanjem sa primerka dela skulpture;

2)       pravi nova gradjevina po uzoru na postojecu gradjevinu;

1)       proizvod oblikuje prema delu primenjene umetnosti.

 

6. PRENOS AUTORSKOG PRAVA

 

6.1. Prenos nasledjivanjem

 

Clan 56.

 

(1)       Naslednici autora mogu vrsiti ovlascenja koja se ticu moralnih prava autora, osim prava na objavljivanje neobjavljenog dela, ako je autor to zabranio, i prava na izmenu dela.

(2)       Zastitu moralnih prava autora koja se ticu paterniteta, integriteta dela i zabrane nedostojnog iskoriscavanja dela mogu, osim naslednika, vrsiti i udruzenja autora, kao i institucije iz oblasti nauke i umetnosti.

 

Clan 57.

 

Imovinska prava autora se nasledjuju.

 

 

6.2. Prenos na osnovu ugovora

 

6.2.1. Moralna prava autora

 

Clan 58.

 

Moralna prava autora ne mogu se prenositi ugovorom.

 

6.2.2. Imovinska prava autora

 

Clan 59.

 

Autor, odnosno njegov pravni sledbenik moze ustupiti pojedina ili sva imovinska prava na svom delu drugom licu.

 

Clan 60.

 

(1)      Ustupanje imovinskih prava moze biti iskljucivo ili neiskljucivo.

(2)      U slucaju iskljucivog ustupanja imovinskih prava, jedino je sticalac prava ovlascen da na nacin propisan ugovorom iskoriscava autorsko delo, kao i da uz posebnu dozvolu autora, odnosno njegovog pravnog sledbenika, ustupa drugima to pravo.Pravo koje sticalac prava ustupa drugima je neiskljucivo pravo, ako ugovorom nije drukcije odredjeno.

(3)      U slucaju neiskljucivog ustupanja imovinskih prava, sticalac prava nije ovlascen da zabrani drugome da iskoriscava autorsko delo, niti je ovlascen da ustupa drugome svoje pravo.

(4)      Ako u ugovoru nije naznaceno da se radi o iskljucivom ili neiskljucivom ustupanju, smatra se da se radi o neiskljucivom ustupanju imovinskih prava.

 

Clan 61.

 

(1)         Ustupanje imovinskih prava moze biti predmetno, prostorno i vremenski ograniceno.

(2)         U slucaju predmetnog ogranicenja, sticalac prava je ovlascen da vrsi jednu ili vise odredjenih radnji iskoriscavanja autorskog dela.

(3)         U slucaju prostornog ogranicenja, sticalac prava je ovlascen da iskoriscava autorsko delo na odredjenoj teritoriji, koja je uza od one na kojoj autorsko pravo postoji.

(4)         U slucaju vremenskog ogranicenja, sticalac prava je ovlascen da iskoriscava autorsko delo u odredjenom vremenu, koje je krace od trajanja autorskog prava za to delo.

 

Clan 62.

 

(1)          Lice koje je ustupanjem steklo imovinsko pravo od autora ili njegovog naslednika, moze to svoje pravo u celini preneti na drugog, uz dozvolu autora, odnosno autorovog naslednika .

(2)          Dozvola autora, odnosno autorovog naslednika, nije potrebna u slucaju prenosa preduzeca koje je nosilac imovinskog prava.

 

Clan 63.

 

Prenos svojine na originalnom primerku autorskog dela ne podrazumeva sticanje autorskih prava na delu.

 

 

 

Clan 64.

 

(1)      Ustupanje imovinskih prava za delo koje jos nije stvoreno dozvoljeno je pod uslovom da se odrede vrsta buduceg dela i radnje iskoriscavanja dela

(2)      Ustupanje imovinskih prava za sva buduca dela jednog autora, kao za jos nepoznate oblike iskoriscavanja dela je nistavo

 

6.2.3. Autorski ugovor

 

Clan 65.

 

(1)     Autorskim ugovorom se autorska prava ustupaju ili u celini prenose

(2)     Na autorski ugovor primenjuju se odredbe zakona kojima se uredjuju obligacioni odnosi, ako odredbama ovog zakona nije drukcije odredjeno

(3)     Autorski ugovori se zakljucuju u pisanoj formi, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno

 

Clan 66.

 

(1)     U sumnji o sadrzini i obimu prava koje se ustupa, odnosno prenosi autorskim ugovorom smatra se da je ustupljeno odnosno preneseno manje prava.

(2)     Dozvola za objavljivanje dela, za belezenje dela na nosac zvuka ili slike i dozvola za emitovanje dela moraju biti izricito ugovorene, ako odredbama ovog zakona nije drukcije odredjeno

(3)     Ustupanje, odnosno prenos odredjenog prava na iskoriscavanje dela ne podrazumeva i ustupanje, odnosno prenos prava na autorsku naknadu u slucajevima iskoriscavanja autorskog dela na osnovu zakonske licence

(4)     Ustupanje, odnosno prenos odredjenog prava na iskoriscavanje dela podrazumeva i davanje dozvole za one izmene na delu koje su tehnicki neminovne ili uobicajene za taj nacin iskoriscavanja dela.

 

Clan 67.

 

Autorski ugovor sadrzi: imena ugovornih strana, naslov, odnosno identifikaciju autorskog dela, prava koja su predmet ustupanja, odnosno prenosa, visinu, nacin i rokove placanja autorske naknade ako je ugovorena, kao i sadrzinska, prostorna i vremenska ogranicenja ako postoje

 

Clan 68.

 

(1)       Ako se koriscenjem autorskog dela ostvari dobit koja je u ociglednoj nesrazmeri sa ugovorenom autorskom naknadom, autor, odnosno njegov naslednik ima pravo da trazi izmenu autorskog ugovora radi otklanjanja te nesrazmere

(2)       Ako autorska naknada nije ugovorena a prihod ostvaren koriscenjem autorskog dela premasuje troskove njegovog koriscenja u meri koja omogucuje placanje autorske naknade, autor, odnosno njegov naslednik, ima pravo da trazi izmenu autorskog ugovora radi ugovaranja naknade

(3)       Pravo iz st. 1. i 2. ovog clana zastareva u roku od dve godine od dana saznanja za postojanje nesrazmere, odnosno za prihod ostvaren osrvaren koriscenjem autorskog dela, a najduze u roku od sest godina od kraja godine u kojoj je nesrazmera nastupila, odnosno u kojoj je prihod ostvaren

(4)       Autor, odnosno njegov naslednik, ne moze se unapred odreci svog prava iz st. 1. i 2. ovog clana

(5)       Radi ostvarenja prava iz st. 1. i 2. ovog clana, korisnik autorskog dela je duzan da autoru, odnosno njegovom nasledniku pruzi verodostojne podatke o ekonomskim efektima koriscenja autorskog dela u roku od mesec dana od dana upucivanja zahteva

 

Clan 69.

 

(1)     Autor, odnosno njegov naslednik, moze uskratiti dozvolu koju je dao, odnosno povuci ustupljeno imovinsko pravo ako sticalac dozvole, odnosno prava ne ostvaruje pravo koje je pribavio, ili ga ostvaruje u obimu manjem od ugovorenog, cime ugrozava interese autora, odnosno njegovog naslednika

(2)     Autor, odnosno njegov naslednik ne moze uskratiti dozvolu koju je dao, odnosno povuci ustupljeno imovinsko pravo ako je neostvarivanje ili nedovoljno ostvarivanje prava od strane sticaoca nastalo zbog razloga za koje je odgovoran autor, odnosno njegov naslednik

(3)     Autor, odnosno njegov naslednik ne moze ostvarivati pravo iz st. 1. ovog clana pre isteka roka od dve godine od zakljucenja autorskog govora, ili predaje primeraka dela sticaocu prava ako je ta predaja usledila posle zakljucenja ugovora

(4)     Ako se radi o prilogu (clanak, ilustracija i sl. ) koji je namenjen za objavljivanje, odnosno izdavanje u novinama ili casopisu, rok iz st. 3. iznosi sest meseci

(5)     Autor, odnosno njegov naslednik, duzan je da pre nego sto uskrati dozvolu, odnosno povuce pravo, obavesti o tome sticaoca dozvole, odnosno prava, i ostavi mu primeren rok da otpocne sa ostvarivanjem prava, koje je pribavio, odnosno da vrsi pravo u obimu koji je pribavio

(6)     Autor, odnosno njegov naslednik, ne moze se unapred odreci svog prava iz st. 1. ovog clana.

 

Clan 70.

 

(1)       Autor moze uskratiti dozvolu koju je dao, odnosno povuci ustupljeno imovinsko pravo ako smatra da bi iskoriscavanje njegovog dela moglo da nanese stetu njegovom stvaralackom ili licnom ugledu, i to iz razloga koji su nastali posle zakljucenja autorskog ugovora, a za koje ne odgovara sticalac prava

(2)       Autor ima obavezu da sticaocu prava naknadi nastalu stvarnu stetu

(3)       Izjava o uskracivanju dozzvole, odnosno prava iz st. 1. ovog clana proizvodi dejstvo od dana kad autor polozi obezbedjenje za naknadu stete iz st. 2. ovog clana

(4)       Sticalac prava duzan je da na zahtev autora, u roku od tri meseca od prijema izjave o uskracivanju dozvole, odnosno prava iz st. 1. ovog clana, saopsti autoru iznos troskova koje je imao u vezi sa pripremom za iskoriscavanje autorskog dela do dana prijema obavestenja o uskracenju dozvole, odnosno prava. Ako sticalac prava ne izvrsi svoju obavezu iz ovog stava, izjava o uskracenju dozvole, odnosno prava proizvodi dejstvo istekom roka iz ovog stava

(5)       Autor se ne moze unapred odreci svog prava iz st. 1. ovog clana.

 

6.2.3.1. Izdavacki ugovor

 

Clan 71.

 

(1)     Izdavackim ugovorom autor, odnosno drugi nosilac autorskog prava ustupa, odnosno prenosi na izdavaca pravo na umnozavanje autorskog dela stampanjem, i na stavljanje u promet tako umnozenih primeraka dela, a izdavac se obavezuje da delo umnozi i stavi primerke u promet, kao i da za to plati naknadu, ako je ugovorena, autoru, odnoso drugom nosiocu autorskog prava

(2)     Ako autorsko delo iz st. 1. ovog clana nije objavljeno, autorskim ugovorom izdavacu se daje za objavljivanje dela

(3)     Izdavackim ugovorom autor, odnosno drugi nosilac autorskog prava moze izdavacu ustupiti, odnosno preneti pravo na prevodjenje svog dela, kao i ovlascenje na umnozavanje i stavljanje u promet prevedenog dela

 

Clan 72.

 

Izdavacki ugovor ciji je predmet izdavanje clanaka, crteza i drugih autorskih priloga u novinama i periodicnoj stampi ne mora biti zaljucen u pisanoj formi

 

Clan 73.

 

(1)     Ustupanje prava na osnovu izdavackog ugovora je iskljucivo, ako nije drukcije ugovoreno

(2)     Odredba iz st. 1. ovog clana ne odnosi se na izdavanje clanaka, crteza i drugih autorskih priloga u novinama i periodicnoj stampi

 

Clan 74.

 

(1)     Izdavacki ugovor, pored elemenata iz cl. 71. ovog zakona, sadrzi i sledece:

 

1)       rok u kome je autor, odnosno drugi nosilac autorskog prava, duzan da izdavacu preda uredan rukopis ili drugi originalni primerak dela, kako bi izdavacu omogucio umnozavanje dela. Ako nije drukcije ugovoreno, taj rok iznosi godinu dana od dana zakljucenja ugovora

2)       rok u kome je izdavac duzan da otpocne sa pustanjem primeraka dela u promet. ako nije drukcije ugovoreno, taj rok iznosi godinu dana od dana prijema urednog rukopisa ili drugog originalnog primerka dela

3)       broj izdanja koji je izdavac ovlascen da izda. Ako nije drukcije ugovoreno izdavac ima pravo samo na jedno izdanje dela

4)       visinu tiraza jednog izdanja. Ako nije ugovorena, a iz poslovnih obicaja ili drugih okolnosti ocigledno ne proizilazi drukcije, tiraz iznosi 500 primeraka

5)       rok u kome izdavac, po iscrpljenju tiraza prethodnog izdanja, mora otpoceti sa pustanjem u promet primeraka narednog izdanja, ako je ono ugovoreno. Ako nije drukcije ugovoreno, taj rok iznosi godinu dana od dana kad je autor to zahtevao

6)       izgled i tehnicku opremu primeraka dela

 

(2)     U slucaju povrede ugovorne obaveze iz st. 1. tac. 1, 2 i 5. ovog clana, druga ugovorna strana ima pravo na raskid ugovora i na naknadu stete zbog neizvrsenja ugovora

 

Clan 75.

 

Obaveza je izdavaca:

 

1)       da se stara o prometu primeraka dela, i da o tome povremeno obavestava autora, odnosno drugog nosioca autorskog prava, na njegov zahtev

2)       da autoru, odnosno drugom nosiocu autorskog prava, na njegov zahtev, u odgovarajucoj fazi tehnickog procesa umnozavanja dela, omoguci korekturu

3)       da prilikom pripreme svakog narednog izdanja dela omoguci autoru da unese odgovarajuce izmene, pod uslovom da to ne menja karakter dela i da, imajuci u vidu celinu izdavackog ugovora, ne predstavlja nesrazmerno veliku obavezu za izdavaca

 

Clan 76.

 

Rukopis ili drugi originalni primerak autorskog dela koji je predat izdavacu ne postaje svojina izdavaca, osim clanaka, crteza i drugih priloga u novinama i periodicnoj stampi, ili ako je ugovorom drukcije odredjeno

 

 

Clan 77.

 

Ako jedini postojeci primerak autorskog dela propadne usled vise sile posle njegove predaje izdavacu radi izdavanja, autor, odnosno drugi noslilac autorskog prava ima pravo na pravicnu naknadu koja bi mu pripala da je delo bilo objavljeno

 

Clan 78.

 

(1)     Izdavac koji je pribavio pravo da izda delo u formi knjige ima tokom perioda od tri godine od dana zakljucenja izdavackog ugovora prece pravo pribavljanja prava na umnozavanje dela i stavljanje u promet primeraka tog dela u formi elektronskog zapisa

(2)     Prece pravo iz st. 1. ovog clana prestaje ako izdavac u roku od 30 dana ucinjene ponude u pisanoj formi ne prihvati ponudu autora, odnosno drugog nosioca autorskog prava

 

Clan 79.

 

Ako izdavac namerava da neprodate primerke dela proda kao staru hartiju, duzan je da prethodno ponudi autoru, odnosno njegovom nasledniku ako je dostupan da te primerke otkupi po ceni za staru hartiju

 

6.2.3.2 Ugovor o predstavljanju i ugovor o izvodjenju

 

Clan 80.

 

Ugovorom o predstavljanju, odnosno ugovorom o izvodjenju, autor odnosno drugi nosilac autorskog prava, ustupa korisniku pravo na predstavljanje ili pravo na izvodjenje autorskog dela, a korisnik se obavezuje da to delo predstavi, odnosno izvede, u odredjenom roku, na nacin i pod uslovima koji su odredjeni ugovorom.

 

Clan 81.

 

Ako autor, odnosno drugi nosilac autorskog prava ne preda korisniku delo (rukopis, partituru i sl.) u ugovorenom roku ili korisnik delo ne predstavi, odnosno ne izvede u ugovorenom roku, autor, odnosno drugi nosilac autorskog prava ili korisnik dela, moze zahtevati raskid ugovora o predstavljanju, odnosno ugovora o izvodjenju i traziti naknadu stete

Clan 82.

 

Rukopis, partitura ili drugi original dela koje je predmet ugovora o predstavljanju, odnosno ugovora o izvodjenju, ostaje svojina autora, ako ugovorom nije drukcije odredjeno

 

Clan 83.

 

Korisnik je duzan da autoru, odnosno drugom nosiocu autorskog prava, omoguci uvid u predstavljanje, odnosno izvodjenje dela, kao i da mu dostavi program i da ga povremeno obavestava o prihodima od predstavljanja, odnosno izvodjenja dela.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.3. Ugovor o preradi autorskog dela

 

Clan 84.

 

Ugovorom o preradi autorskog dela autor, odnosno njegov naslednik daje drugom licu dozvolu za preradu dela radi scenskog prikazivanja, odnosno izvodjenja, radi snimanja fillmskog dela ili za druge potrebe

 

Clan 85.

 

(1)     Ako ugovorom o preradi autorskog dela radi snimanja filmskog dela nije drukcije odredjeno, autor, odnosno njegov naslednik njime ustupa sledeca iskljuciva prava:

 

1)       na preradu dela za stvaranje filmskog dela

2)       na umnozavanje primeraka tako stvorenog filmskog dela i njihovo stavljanje u promet

3)       na prikazivanje filmskog dela

4)       na emitovanje filmskog dela

5)       na titlovanje i sinhronizaciju filmskog dela na drugim jezicima

 

(2)     Ugovor iz st. 1. ovog clana ovlascuje sticaoca prava na samo jednu preradu i jedno snimanje ako nije drukcije ugovoreno

(3)     Odredbe iz st.1.i 2. ovog clana shodno se primenjuju i na ugovor o preradi autorskog dela radi snimanja televizijskog dela

 

6.2.3.4. Ugovor o filmskom delu

 

Clan 86.

 

Ugovorom o filmskom delu se jedno ili vise lica obavezuju da proizvodjacu filmskog dela da stvaralacki saradjuju na izradi filmskog dela i ustupaju mu svoja imovinska prava na to delo

 

Clan 87.

 

Pisac scenarija i kompozitor filmske muzike, kao koautori filmskog dela u smislu cl. 11. ovog zakona zadrzavaju pravo da svoje delo samostalno iskoriscavaju, odvojeno od filmskog dela, osim ako je u ugovoru o filmskom delu predvidjeno drugacije

 

Clan 88.

 

Filmsko delo se smatra zavrsenim kada je postignut dogovor o konacnoj verziji izmedju koautora i proizvodjaca filmskog dela

 

Clan 89.

 

Ako proizvodjac filmskog dela namerava da filmsko delo iskoriscava u verziji koja se razlikuje od one iz cl. 88. ovog zakona, mora pribaviti saglasnost vecine koautora filmskog dela, medju kojima je glavni reziser.

 

Clan 90.

 

(1)     U ugovoru o filmskom delu odredbama o autorskoj naknadi, ako je ugovorena, odredjuje se koji iznos autorske naknade odgovara kom obliku i obimu iskoriscavanja filmskog dela

(2)     Ugovorena naknada za snimanje filmskog dela ne obuhvata naknadu za druge oblike iskoriscavanja filmskog dela

(3)     Proizvodjac filmskog dela je duzan da zavrseno filmsko delo koristi

(4)     Proizvodjac filmskog dela je obavezan da koautore filmskog dela, kao i autore pojedinih doprinosa filmskom delu obavestava o ostvarenim prihodima, kao i da im omoguci uvid u poslovne knjige

 

Clan 91.

 

(1)     Koautori filmskog dela imaju pravo na raskid ugovora, kao i pravo da zadrze ugovorenu naknadu ako proizvodjac filmskog dela ne zavrsi filmsko delo u roku od tri godine od dana zakljucenja ugovora o filmskom delu, ako nije drugacije ugovoreno

(2)     Osim prava iz st. 1. ovog clana koautori filmskog dela imaju pravo na naknadu stete ako proizvodjac filmskog dela ne otpocne sa iskoriscavanjem filmskog dela u roku od jedne godine od dana zavrsetka filmskog dela, ako ugovorm nije predvidjen drugi rok

 

Clan 92.

 

(1)     Ako koautor  filmskog dela ili autor pojedinih doprinosa filmskom delu odbije da saradjuje na izradi filmskog dela ili ako usled vise sile nije u mogucnosti da nastavi saradnju, ne moze se protiviti da se rezultat njegovog stvaralackog rada upotrebi za dovrsenje filmskog dela

(2)     Koautor filmskog dela, odnosno autor pojedinih doprinosa filmskom delu iz st. 1. ovog clana, ima odgovarajuca autorska prava na dati doprinos filmskom delu

 

6.2.3.5. Ugovor o narudzbini autorskog dela

 

Clan 93.

 

(1)     Ugovorom o narudzbini autorskog dela autor se obavezuje da za narucioca izradi autorsko delo i preda mu primerak istog

(2)     Narucilac ima pravo da objavi delo i da stavi u promet primerak dela koje mu je autor predao, a autor zadrzava ostala autorska prava, ako ugovorom o narudzbini nije drukcije odredjeno

(3)     Ako je na osnovu ugovora o narudzbini autorskog dela izradjen racunarski program, narucilac stice sva prava iskoriscavanja racunarskog programa, ako ugovorom nije drukcije odredjeno

 

Clan 94.

 

Narucilac autorskog dela ima pravo da usmerava i kontrolise postupak stvaranja dela, ali ne i da time sustinski ogranicava slobodu umetnickog, strucnog ili naucnog izrazavanja autora

 

Clan 95.

 

(1)     Autorsko delo nastalo spajanjem priloga veceg broja autora u jednu celinu (enciklopedija, antologija, racunarski program, baza podataka i sl.) smatra se kolektivnim autorskim delom

(2)     Autori priloga u kolektivnom autorskom delu na iskljuciv nacin ustupaju sva svoja imovinska prava licu koje je organizator izrade kolektivnog dela, ako ugovorom nije drukcije odredjeno

(3)     Lice koje je organizator kolektivnog autorskog dela ima pravo da objavi i da iskoriscava delo pod svojim imenom, s tim da na svakom primerku dela mora biti navedena lista autora cije autorske priloge kolektivno delo sadrzi

 

 

 

7. AUTORSKO DELO STVORENO U RADNOM ODNOSU

 

Clan 96.

 

(1)     Ako je autor stvorio delo tokom trajanja radnog odnosa izvrsavajuci svoje radne obaveze, poslodavac je ovlascen da to delo objavi i nosilac je iskljucivih imovinskih prava na njegovo iskoriscavanje u okviru svoje registrovane delatnosti u roku od pet godina od zavrsetka dela, ako opstim aktom ili ugovorom o radu nije drukcije odredjeno. Autor ima posebnu naknadu zavisno od efekta iskoriscavanja dela

(2)     Autor dela stvorenog u radnom odnosu zadrzava na tom delu sva autorska prava osim prava iz st. 1. ovog clana

(3)     Posle isteka roka iz st. 1. ovog clana iskljuciva imovinska prava na delu stice autor

(4)     Ako je autorsko delo racunarski program trajni nosilac svih isljucivih imovinskih prava na delu je poslodavac, ako ugovorom nije drukcije odredjeno

 

Clan 97.

 

Kriterijumi za utvrdjivanje visine i nacin placanja naknade iz cl. 96. st. 1. ovog zakona odredjuju se opstim aktom ili ugovorom o radu

 

Clan 98.

 

(1)     Prilikom izdavanja sabranih  dela autor ima pravo da i pre isteka roka iz cl. 96. st. 1. ovog zakona objavi svoje delo stvoreno u radnom odnosu

(2)     Za objavljivanje dela iz st. 1. ovog clana nije potrebna dozvola poslodavca

 

Clan 99.

 

Prilikom koriscenja dela stvorenog u radnom odnosu poslodavac je duzan da navede ime, pseudonim ili znak autora

 

8. TRAJANJE AUTORSKOG PRAVA

 

Clan 100.

 

(1)     Imovinska prava autora traju za zivota autora i 70 godina posle njegove smrti

(2)     Moralna prava autora traju i po prestanku trajanja imovinskih prava autora

 

Clan 101.

 

(1)     Imovinska prava koautora prestaju po isteku 70 godina od smrti koautora koji je poslednji umro

(2)     Imovinska prava na delu ciji se autor ne zna (anonimno delo ili delo pod pseudonimom) prestaju po isteku 70 godina od dana objavljivanja dela. Ako autor otkrije svoj identitet pre navedenog roka, imovinsko pravo traje kao da je identitet autora poznat od dana objavljivanja dela

 

Clan 102.

 

(1)     Ako se pocetak roka trajanja autorskog prava racuna od objavljivanja dela, a delo je objavljeno u nastavcima, za svaki nastavak tece zaseban rok zastite

(2)     Za filmsko delo rok trajanja autorskog prava istice 70 godina od smrti rezisera, scenariste, autora dijaloga ili kompozitora muzike posebno komponovane za film, zavisno od toga ko od njih poslednji umre

 

 

Clan 103.

 

Za dela za koja se rok zastite ne racuna od smrti autora ili koautora, a koja nisu zakonito objavljena tokom 70 godine od njihovog nastanka, zastita prestaje istekom tog roka

 

 

Clan 104.

 

Rokovi za potrebe utvrdjivanjem datuma prestanka imovinskih prava autora racunaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio dogadjaj koji je relevantan za pocetak roka.

 

Clan 105.

 

(1)     Po isteku roka trajanja imovinskih prava autora, o zastiti moralnih prava autora staraju se udruzenja autora i institucije iz oblasti nauke i umetnosti

(2)     Pored subjekata iz st. 1. ovog clana, svako lice ima pravo da stiti paternitet i integritet dela kao i da se suprotstavi svakom obliku nedostojnog iskoriscavanja autorskog dela

 

9. LICA NA KOJA SE ZAKON PRIMENJUJE

 

Clan 106.

 

(1)     Autorsko delo stranog autora zasticeno je u Srbiji i Crnoj Gori pod uslovom:

 

1)       da je autor lice koje ima autorska prava na osnovu medjunarodnog ugovora koji je ratifikovala Srbija i Crna Gora, ili

2)       da postoji uzajamnost izmedju Srbije i Crne Gore i zemlje kojoj autor pripada

 

(2)     Postojanje uzajamnosti iz st. 1. tac. 2. ovog clana dokazuje lice koje se na uzajamnost poziva

 

Clan 107.

 

Pravo sledjenja iz cl. 34. ovog zakona priznaje se stranom drzavljaninu iskljucivo na osnovu uzajamnosti.

 

Clan 108.

 

Moralana prava autora priznaju se stranom drzavljaninu bez obzira na to da li su ispunjeni uslovi iz cl. 106 st. 1. ovog zakona

 

 

III SRODNA PRAVA

 

1.       PRAVO INTERPRETATORA

 

1.1.   Ustanovljenje prava

 

Clan 109.

 

Za svoju interpretaciju autorskog dela, interpretator ima moralna prava i imovinska prava u skladu sa ovim zakonom

 

 

 

1.2.   Interpretacija

 

Clan 110.

 

(1)     Interpretacija, u smislu ovog zakona, jeste duhovno dobro koje nastaje licnim angazovanjem interpretatora prilikom zvucnog, odnosno vizuelnog ili zvucno-vizuelnog saopstavanja autorskog dela

(2)     Delo koje je predmet interpretacije ne mora biti zasticeno autorsko delo

 

1.3.   Interpretator

 

Clan 111.

 

(1)     Intepretator, u smislu ovog zakona, jeste fizicko lice koje se licno angazuje na intepretaciji dela (muzicar, glumac, igrac, pantomimicar, pevac, dirigent).

(2)     Lica koja pruzaju samo tehnicki doprinos intepretaciji dela nisu interpretatori

(3)     Odnosi izmedju dva ili vise intepretatora koji ucestvuju u intepretaciji jednog dela uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na koautore

 

1.4.   Sadrzina prava

 

1.4.1.        Moralna prava intepretatora

 

Clan 112.

 

(1)     Interpretator ima iskljucivo pravo:

 

1)       da bude priznat kao takav

2)       da njegovo ime bude naznaceno na svakom primerku snimka, na programu ili na drugi prikladan nacin prilikom svakog iskoriscavanja njegovoe intepretacije, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik iskoriscavanja, tehnicki nemoguce ili necelishodno

3)       da se suprotstavi izmeni svoje interpretacije, odnosno svakom iskoriscavanju svoje intepretacije u izmenjenoj formi, ako se time ugrozava njegov stvaralacki ili strucni renome

4)       da se suprotstavi stavljanju u promet snimka svoje intepretacije, ako snimak sadrzi tehnicke nedostatke koji ugrozavaju integritet interpretacije, a time i renome interpretatora

5)       da se suprotstavlja iskoriscavanju svoje interpretacije na nacin koji ugorzava ili moze ugroziti njegovu cast ili ugled

 

(2)     Ako intepretaciju vrsi ansambl intepretatora, pravo iz st. 1. tac. 2. ovog clana imaju ansambl kao celina i solisti.

 

Clan 113.

 

Ako vise interpretatora ucestvuje u interpretaciji jednog dela, ostvarivanje moralnih prava ne moze biti na stetu interesa drugih

 

1.4.2.        Imovinska prava interpretatora

 

Clan 114.

 

(1)     Interpretator ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

 

1)       belezenje (snimanje) svoje interpretacije, u bilo kom obliku i na bilo koji nacin

2)       stavljanje u promet snimaka svoje interpretacije

3)       davanje u zakup snimaka svoje interpretacije

4)       istovremeno prenosenje interpretacije putem tehnickih uredjaja kao sto su zvucnik, ekran, publici koja se nalazi van prostora u kome se vrsi interpretiranje

5)       emitovanje uzivo svoje interpretacije

6)       interaktivno cinjenje dostupnim interpretacije javnosti zicnim ili bezicnim putem, u smislu cl. 29. ovog zakona

 

(2)     Interpretator nema iskljucivo pravo na emitovanje svoje intepretacije koja je snimljena i izdata na nosacu zvuka kao ni interpretacije koja je sa dozvolom interpretatora snimljena na nosacu zvuka i slike

(3)     Ako interpretator ustupi proizvodjacu fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz st. 1. tac. 3. ovog clana, on zadrzava pravo na pravicnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka  interpretacije. Interpretator se ne moze odreci tog prava

(4)     Ako ugovorom izmedju interpretatora i proizvodjaca filmskog dela nije predvidjeno drukcije, smatra se da je interpretator takvim ugovorom ustupio proizvodjacu svoje pravo na davanje u zakup snimaka svoje interpretacije

 

Clan 115.

 

(1)     Interpretator ima prvo na naknadu za:

 

1)       emitovanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka

2)       javno saopstavanje njegove interpretacije koja se emituje sa izdatog snimka na nosacu zvuka

3)       javno saopstavanje njegove interpretacije sa izdatog snimka na nosacu zvuka

 

(2)     Naknada iz st. 1. ovog clana naplacuje se na nacin odredjen u cl. 125 st. 2 ovog zakona

 

1.5.   Prenos prava

 

Clan 116.

 

(1)     Interpretator moze svoja imovinska prava iz cl. 114. ovog zakona ustupiti, odnosno preneti na drugo lice interpretatorskim ugovorom

(2)     Lice kome je ustupljeno pravo iz st. 1. ovog clana ne moze to pravo ustupati trecem licu bez saglasnosti intepretatora, ako interpretatorskim ugovorom nije drugacije odredjeno

 

Clan 117.

 

(1)     Ako u interpretaciji jednog dela, pored dirigenta i solista ucestvuje vise od pet interpretatora, smatra se da interpretaciju vrse ansambl (hor, orkestar, dramski ansambl, baletski ansambl, operski ansambl)

(2)     U ostvarivanju prava iz ovog zakona ansambl  zastupa lice koje ovlasti vecina clanova ansambla

(3)     Ako u interpretaciji jednog dela pored ansambla ucestvuju dirigent, solisti i nosioci glavnih uloga koji nisu clanovi ansambla, u ostvarivanju prava iz ovog zakona potrebna je saglasnost i ovih lica ako izmedju njih i ansambla nije drukcije ugovoreno

 

Clan 118.

 

(1)       Interpretatorski ugovor sadrzi: imena ugovornih strana, vrstu i nacin koriscenja interpretacije, ime autora i naziv autorskog dela koje se interpretira i visinu, nacin i rokove placanja naknade, ako je ugovorena

(2)       Interpretatorski ugovor koji se odnosi na emitovanje interpretacije, osim elemenata iz st. 1. ovog clana, sadrzi i broj emitovanja i period u kome se moze izvrsiti emitovanje, a interpretatorski ugovor koji se odnosi na snimanje i umnozavanje primeraka snimka interpretacije sadrzi i broj primeraka koji se mogu umnoziti

(3)       Interpretatorski ugovor se zakljucuje u pisanoj formi

 

 

 

Clan 119.

 

Lice kome je ustupljeno odredjeno pravo iz cl. 114. ovog zakona duzno je da interpretatoru dostavlja potpune podatke o koriscenju interpretacije

 

1.6.   Prava interpretatora iz radnog odnosa

 

Clan 120.

 

Prava interpretatora koji su svoju intepretaciju stvorili na osnovu ugovora o radu, uredjuju se shodnom primenom odredaba ovog zakona o odnosu autora i poslodavca.

 

2.       PRAVO PROIZVODJACA FONOGRAMA

 

2.1.   Ustanovljenje prava

 

Clan 121.

 

Za svoj fonogram, proizvodjac fonograma ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom

 

2.2.   Fonogram

 

Clan 122.

 

(1)     Fonogram je zapis zvuka, odnosno odredjenog niza zvukova na nosacu zvuka

(2)     Proizvodjac fonograma ima pravo predvidjeno ovim zakonom za prvi snimak

(3)     Prvo na postojecem fonogramu nije ni na koji nacin ograniceno ugradjivanjem tog fonograma na videogram

 

2.3.   Proizvodjac fonograma

 

Clan 123.

 

Proizvodjac fonograma je fizicko ili pravno lice u cijoj se organizaciji i cijim je sredstvima fonogram nacinjen

 

2.4.   Sadrzina prava

 

Clan 124.

 

Proizvodjac fonograma ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

 

1)       umnozavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji nacin, i stavljanje u promet tako umnozenih primeraka fonograma

2)       davanje u zakup primeraka fonograma

3)       interaktivno cinjenje dostupnim javnosti zicnim ili bezicnim putem svog fonograma, u smislu cl. 29. ovog zakona

Clan 125.

 

(1)     Proizvodjac izdatog fonograma ima pravo na naknadu za:

 

1)       emitovanje fonograma

2)       javno saopstavanje fonograma

3)       javno saopstavanje fonograma koji se emituje

 

(2)     Naknada iz st. 1. ovog clana i interpretatorska naknada iz cl. 115. ovog zakona naplacuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade koju ubira proizvodjac izdatog fonograma. Ako ugovorom izmedju proizvodjaca izdatog fonograma i interpretatora nije drukcije odredjeno, proizvodjac fonograma obavezan je da bez odlaganja preda polovinu ubrane naknade interpretatoru cija se interpretacija nalazi na njegovom fonogramu.

 

3.       PRAVO PROIZVODJACA VIDEOGRAMA

 

3.1.   Ustanovljena prava

 

Clan 126.

 

Za svoj videogram, proizvodjac videograma ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom

 

3.2. Videogram

 

Clan 127.

 

(1)     Videogram je zapis odredjenog niza slika sa ili bez prateceg zvuka na nosacu slike, odnosno na nosacu slike i zvuka

(2)     Proizvodjac videograma ima prava predvidjena ovim zakonom samo za prvi snimak

 

3.3. Proizvodjac videograma

 

Clan 128.

 

Proizvodjac videograma je fizicko ili pravno lice u cijoj je organizaciji i cijim je sredstvima videogram nacinjen

 

3.4. Sadrzina prava

 

Clan 129.

 

Proizvodjac videograma ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

 

1)       umnozavanje svog videograma ili stavljanje u promet tako umnozenih primeraka

2)       javno saopstavanje svog videograma sa nosaca slike, odnosno sa nosaca slike i zvuka (prikazivanje)

3)       davanje primeraka svog videograma u zakup

4)       interaktivno cinjenje dostupnim javnosti svog videograma zicnim ili bezicnim putem u smislu cl. 29. ovog zakona

 

 

 

 

 

Clan 130.

 

Proizvodjac videograma ima pravo da se suprotstavi iskoriscavanju svog videograma u izmenjenoj formi, ako se takvim iskoriscavanjem mogu ugroziti njegovi opravdani imovinski interesi

 

4. PRAVO PROIZVODJACA EMISIJE

 

4.1. Ustanovljenje prava

 

Clan 131.

 

Proizvodjac emisije ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom.

 

4.2. Emisija

 

Clan 132.

 

Emisija je elektricni, elektromagnetni ili drugi signal pretvoren zvucni, vizuelni, odnosno zvucno-vizuelni sadrzaj koji se emituje radi saopstavanja javnosti

 

4.3. Proizvodjac emisije

 

Clan 133.

 

Proizvodjac emisije je fizicko ili pravno lice u cijoj  je organizaciji i cijim je sredstvima emisija proizvedena

 

4.4. Sadrzina prava

 

Clan 134.

 

Proizvodjac emisije ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

 

1)       reemitovanje svoje emisije

2)       snimanje svoje emisije na nosac zvuka ili slike, odnosno zvuka i slike

3)       umnozavanje tog snimka i stavljanje u promet tako umnozenih primeraka snimka

4)       davanje primeraka snimka emisije u zakup

5)       javno saopstavanje svojih emisija na mestima koja su publici dostupna uz placanje ulaznice

6)       interaktivno cinjenje dostupnim javnosti svoje emisije zicnim ili bezicnim putem u smislu cl. 29. ovog zakona

 

5. PRAVO PROIZVODJACA BAZE PODATAKA

 

5.1. Ustanovljenje prava

 

Clan 135.

 

Proizvodjac baze podataka ima imovinska prava u skladu sa ovim zakonom.

 

 

 

 

 

 

5.2. Baza podataka

 

Clan 136.

 

(1)     Baza podataka, u smislu ovog zakona, je zbirka zasebnih podataka, autorskih dela ili drugih materijala uredjenih na sistematican ili metodican nacin, koji su pojedinacno dostupni elektronskim ili drugim putem.

(2)     Bazom podataka ne smatra se racunarski program koji se koristi za njeno stvaranje ili rad.

 

5.3. Proizvodjac baze podataka

 

Clan 137.

 

Proizvodjac baze podataka je fizicko ili pravno lice koje je sacinilo bazu podataka, tako sto je u kvalitativnom odnosno kvantitativnom smislu ucinilo znacajno ulaganje u pribavljanje, proveru ili prezentaciju njenog sadrzaja.

 

5.4. Sadrzina prava

 

Clan 138.

 

(1)     Proizvodjac baze podataka ima iskljucivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

 

1)       povremeno ili stalno umnozavanje bilo kojim sredstvima baze podataka u celini ili njenih bitnih delova, za bilo koju namenu i u bilo kojoj formi

2)       stavljanje u promet ili davanje u zakup primeraka cele baze podataka ili njenih bitnih delova

3)       povezivanje na racunarsku mrezu i svaki drugi oblik javnog saopstavanja baze podataka u celini ili njenih bitnih delova

 

(2)     Pravo iz st. 1. tac. 1. ovog clana odnosi se i na nebitne delove baze podataka ukoliko su oni predmet ponovljenog ili sistematskog koriscenja koje je u suprotnosti sa normalnim koriscenjem te baze ili nerazumno ostecuje legitimne interese njenog proizvodjaca

(3)     Pravo iz st. 1 ovog clana postoji nezavisno od podobnosti konkretne baze podataka ili njenog sadrzaja za autorskopravnu ili drugu zastitu

 

6. PRAVO PRVOG IZDAVACA SLOBODNOG DELA

 

Clan 139.

 

Lice koje, po isteku imovinskih prava autora, prvi put zakonito izda ili na drugi nacin saopsti javnosti delo  koje pre toga nije bilo izdato, ima imovinska prava koja odgovaraju imovinskim pravima autora.

 

7. ZAJEDNICKE ODREDBE O SRODNIM PRAVIMA

 

7.1. Odnos izmedju autorskog i srodnih prava

 

Clan 140.

 

Srodna prava ni na koji nacin ne uticu na zastitu prava autora u pogledu njihovih dela.

 

7.2. Ogranicenja srodnih prava, iscrpljenje prava na emitovanje

 

Clan 141.

 

Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ogranicenjima i iscrpljenju autorskog prava, kao i odredba o pravu emitovanja iz cl. 28. ovog zakona.

 

7.3. Prenos srodnih prava

 

Clan 142.

 

Srodna prava su prenosiva, osim licnih prava interpretatora.

 

7.4. Pravo na posebnu naknadu

 

Clan 143.

 

Nosioci srodnih prava, osim proizvodjaca baze podataka, imaju prvo na posebnu naknadu, koja je propisana u cl. 38 ovog zakona, i to pod istim uslovima koji vaze za autore.

 

7.5. Trajanje prava

 

Clan 144.

 

(1)     Imovinska prava interpretatora traju 50 godina od dana nastanka interpretacije. Ako je interpretacija snimljena i zakonito izdata ili objavljena tokom tog roka, pravo  traje 50 godina od dana prvog izdavanja ili objavljivanja, zavisno od toga koji je datum raniji. Moralna prava interpretatora traju i po prestanku trajanja njegovih imovinskih prava.

(2)     Pravo proizvodjaca fonograma, odnosno proizvodjaca videograma traje 50 godina od dana nastanka fonograma, odnosno videograma. Ako je fonogram, odnosno videogram, zakonito izdat ili objavljen tokom tog roka, pravo prestaje 50 godina od dana tog izdavanja ili objavljivanja, zavisno od toga koji je datum raniji.

(3)     Pravo proizvodjaca emisije traje 50 godina od dana prvog emitovanja zasticene emisije

(4)     Pravo proizvodjaca baze podataka traje 15 godina od dana nastanka baze podataka. Ako je baza podataka ucinjena dostupnom javnosti na bilo koji nacin tokom tog roka, pravo traje 15 godina od tog dana

(5)     Ako nastanu bitne promene u selekciji ili uredjenju sadrzaja baze podataka, rok iz stava 4. ovog clana produzava se za jos 15 godina. Bitnim promenama u selekciji ili uredjenju sadrzaja baze podataka smatraju se dodavanje, brisanje ili popravljanje cele ili dela sadrzaja baze podataka koji za rezultat imaju novu verziju baze podataka

(6)     Pravo prvog izdavaca slobodnog dela traje 25 godina od dana prvog izdavanja ili prvog saopstavanja javnosti na drugi nacin

(7)     Pojam objavljivanja i izdavanja iz st. 1. i 2. ovog clana odredjen je shodnom primenom cl. 7, st. 1. i  2. ovog zakona

(8)     U pogledu nacina racunanja rokova iz ovog clana se primenjuje odredba cl. 104. ovog zakona

 

7.6. Lica na koja se zakon odnosi

 

Clan 146.

 

(1)      Interpretatoru, proizvodjacu fonograma, proizvodjacu videograma, proizvodjacu emisije, proizvodjacu baze podataka i izdavacu slobodnog dela, koji je strano lice, priznaju se prava predvidjena ovim zakonom na osnovu medjunarodnog ugovora koji je ratifikovala Srbija i Crna Gora, ili na osnovu uzajamnosti izmedju Srbije i Crne Gore i zemlje kojoj on pripada

(2)      Izuzetno od odredbe st. 1. ovog clana, proizvodjacu baze podataka koji je pravno lice koje nema sediste u Srbiji i Crnoj Gori, priznaju se prava predvidjena ovim zakonom samo ako je poslovanje tog lica trajno i neposredno povezzano sa privredom Srbije i Crne Gore.

(3)      U slucaju sumnje u postojanje uzajamnosti, objasnjenje daje organ uprave Saveta ministara nadlezan za inostrane poslove

 

Clan 146.

 

Interpretatoru koji je strani drzavljanin priznaju se moralna prava bez obzira na to da li su ispunjeni uslovi iz cl. 145 ovog zakona.

 

4. OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

 

Clan 147.

 

Nosilac autorskog ili srodnog prava moze svoje pravo ostvarivati individualno ili kolektivno.

 

1.       Individualno ostvarivanje

 

Clan 148.

 

(1)     Individualno ostvarivanje autorskog i srodnih prava moze se vrsiti neposredno ili preko zastupnika na osnovu odgovarajuceg punomocja

(2)     Zastupnici u individualnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava mogu biti fizicka i pravna lica

 

2.       Kolektivno ostvarivanje

 

2.1.  Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

 

Clan 149.

 

(1)     Autorsko i srodna prava kolektivno se ostvaruju preko organizacije za kolektivno ostvarivanje tih prava (u daljem tekstu: organizacija)

(2)     Organizacija se ne osniva radi sticanja dobiti

(3)     Organizacija je specijalizovana za ostvarivanje odredjenih vrsta prava povodom odredjenih predmeta zastite, u skladu sa statutom

 

Clan 150.

 

(1)     Nosioci autorskog, odnosno srodnih prava preko organizacije kolektivno ostvaruju iskljuciva imovinska autorska, odnosno srodna prava, kao i pravo na potrazivanje naknade za svoja dela, odnosno predmete srodnopravne zastite

(2)     U slucaju ostvarivanja iskljucivih imovinskih prava, nosioci autorskog, odnosno srodnih prava ugovorom na iskljuciv nacin ustupaju svoja prava organizaciji, sa nalogom da ona u svoje ime a za njihov racun zakljucuje ugovore sa korisnicima autorskih dela i predmeta srodnih prava (u daljem tekstu: korisnici) o neiskljucivom ustupanju tih prava

(3)     U slucaju ostvarivanja prava na naknadu, nosioci autorskog, odnosno srodnih prava, daju nalog organizaciji da u svoje ime a za njihov racun naplati naknadu od korisnika

(4)     Organizacija ima pravo da pred sudom i drugim organima stiti prava koja su nosioci autorskog odnosno srodnih prava poverili na kolektivno ostvarivanje

(5)     Na zahtev organizacije, nadlezni organi koji vode evidenciju o podacima koji su od znacaja za utvrdjivanje iznosa naknada, duzni su da te podatke daju na uvid organizaciji

 

2.2.  Osnivanje organizacije

 

Clan 151.

 

Organizaciju osnivaju autori, odnosno nosioci autorskog ili srodnih prava, odnosno njihova udruzenja ( u daljem tekstu: osnivaci)

 

Clan 152.

 

(1)     Osnivacki akt organizacije je ugovor o osnivanju

(2)     Osnivacki akt organizacije koju osniva jedno udruzenje je odluka o osnivanju

 

Clan 153.

 

Organizacija ne moze da obavlja ni jednu drugu delatnost osim delatnosti iz cl. 150. ovog zakona.

 

Clan 154.

 

(1)     Osnivaci organizacije duzni su da od organa uprave Saveta ministara nadleznog za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadlezni organ) pribave dozvolu za obavljanje delatnosti organizacije

(2)     Uz zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti osnivaci podnose osnivacki akt organizacije, predlog statuta i dokaz o uplati propisane administrativne takse

 

Clan 155.

 

Dozvola za obavljanje delatnosti se izdaje organizaciji koja ispunjava sledece uslove:

 

1)       ima sediste u drzavi Srbiji, odnosno drzavi Crnoj Gori

2)       njeni osnivaci predstavljaju vecinu nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava iz oblasti na koju se odnosi delatnost organizacije, a koji imaju prebivaliste u drzavi Srbiji, odnosno drzavi Crnoj Gori ili su njihovi drzavljani

3)       ima kadrovske, finansijske, tehnicke i organizacione pretpostavke da moze efikasno da ostvaruje prava domacih i stranih nosilaca autorskog, odnosno domacih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava u inostranstvu iz oblasti na koju se odnosi njena delatnost

 

Clan 156.

 

(1)     Nadlezni organ  duzan je da donese resenje o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti, odnosno resenje o odbijanju zahteva u roku od 30 dana od dana podnosenja zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti

(2)     Resenjem o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti organizacija stice pravo da u trajanju od 5 godina od dana izdavanja resenja obavlja poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog, odnosno srodnih prava

(3)     Organizacija ima pravo da neograniceni broj puta zahteva obnovu dozvole za obavljanje delatnosti

 

 

Clan 157.

 

(1)     Organizacija stice svojstvo pravnog lica upisom u registar u koji se upisuju privredna drustva, odnosno drugi oblici organizovanja u skladu sa odredbama ovog zakona koji uredjuje obavljanje delatnosti

(2)     Uz prijavu za upis u registar iz st. 1. ovog clana, osnivaci organizacije su duzni da podnesu resenje nadleznog organa o izdavanju dozvole za obavljanje delatnosti

(3)     Brisace se iz registra iz st. 1. ovog clana organizacija koja pre isteka perioda iz               cl. 156. st. 2. ovog zakona ne obnovi dozvolu za obavljanje delatnosti ili kojoj dozvola za obavljanje delatnosti bude oduzeta na osnovu cl. 158. ovog zakona

 

Clan 158.

 

(1)     Nadlezni organ oduzece ce organizaciji dozvolu za obavljanje delatnosti kad utvrdi:

 

1)       da je dozvola za obavljanje delatnosti izdata na osnovu neistinitih podataka

2)       da organizacija nije u roku koji je odredio nadlezni organ sprovela nalozene mere za otklanjanje nepravilnosti u svom radu

3)       da organizacija nije ispunila svoju obavezu iz cl. 171. ovog zakona

 

(2)     Resenje o oduzimanju dozvole iz st. 1. ovog clana je konacno

(3)     O izdavanju resenja iz st. 1. ovog clana nadlezni organ obavestice ce nadlezni organ koji vodi registar u koji je organizacija upisana

(4)     Resenje o izdavanju, obnovi i oduzimanju dozvole za obavljanje delatnosti objavljuje se u “Sluzbenom listu Srbije i Crne Gore”

 

Clan 159.

 

(1)     Organizacija se upisuje u evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava koju vodi nadlezni organ

(2)     U evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava iz st. 1. ovog clana upisuje se: naziv i sediste organizacije, delatnost organizacije, datum upisa, obnove upisa i brisanja organizacije iz evidencije, ugovori o saradnji sa inostranim organizacijama i podaci o clanstvu u medjunarodnim organizacijama

(3)     O promenama cinjenica koje se upisuju u evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, organizacija je duzna da obavesti nadlezni organ u roku od 15 dana od dana nastanka promene

(4)     Promene iz st. 3. ovog clana upisuju se u evidenciju organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava

 

2.3.  Organi organizacije

 

Clan 160.

 

(1)     Organizacijom upravljaju njeni osnivaci u skladu sa statutom organizacije

(2)     Organi organizacije su: skupstina, upravni odbor, direktor i nadzorni odbor

 

2.4.  Opsti akti organizacije

 

Clan 161.

 

(1)     Opsti akti organizacije su: statut, tarifa, plan raspodele i dr. opsti akti kojima se uredjuju odredjena pitanja iz delatnosti organizacije

(2)     Statut je osnovni akt organizacije i dr. opsti akti moraju biti u saglasnosti sa njim

(3)     Pojedinacni akti koje donose organi i ovlasceni pojedinci u organizaciji moraju biti u skladu sa opstim aktom organizacije

 

Clan 162.

 

(1)     Statut organizacije sadrzi odredbe o vrsti i predmetu prava koja se na kolektivan nacin ostvaruju preko organizacije

(2)     Statut organizacije donosi skupstina organizacije

 

Clan 163.

 

(1)     Tarifa sadrzi iznose naknade koju organizacija naplacuje korisnicima za pojedine oblike iskoriscavanja pojedinih predmeta zastite

(2)     Tarifa se odredjuje u procentualnom iznosu od prihoda koji korisnik ostvaruje iskoriscavanjem predmeta zastite Taj iznos mora biti u srazmeri sa znacajem koji za prihode korisnika ima iskoriscavanje predmeta zastite sa repertoara organizacije

(3)     Ako korisnik ne ostvaruje prihod, ili ako iskoriscavanje predmeta zastite nije u neposrednoj vezi sa prihodom koji korisnik ostvaruje, tarifa se odredjuje u procentualnom iznosu od troskova za iskoriscavanje predmeta zastite

(4)     Ako se prihodi, odnosno troskovi korisnika ne mogu pouzdano utvrditi ili je utvrdjivanje prihoda, odnosno troskova ili srazmernosti tarifnog iznosa prihodima nerazumno tesko, tarifa se moze odrediti u pausalnom iznosu. Pausalni iznos se odredjuje vodeci racuna o iznosu naknade koji je na osnovu st. 2 i 3. ovog clana utvrdjen drugom korisniku koji je, prema predmetu koriscenja, ekonomskoj snazi i dr. relevantnim kriterijumima, uporediv sa korisnikom cija se naknada utvrdjuje

(5)     Ako se iskoriscavanje jednog predmeta zastite vrsi zajedno sa dr. predmetom zastite, odnosno ako za jedno iskoriscavanje ima vise nosilaca prava, tarifa se odredjuje srazmerno

(6)     Tarifu donosi upravni odbor organizacije

(7)     Tarifa se objavljuje u “Sluzbenom listu Srbije i Crne Gore”.

 

Clan 164.

 

(1)     Plan raspodele sadrzi kriterijume na osnovu kojih organizacija raspodeljuje nosiocima autorskog, odnosno srodnih prava prihod koji je u vidu naknade za iskoriscavanje predmeta zastite prikupila od korisnika

(2)     Nacela plana raspodele su: srazmernost, primerenost i pravicnost, zavisno od: vrste predmeta zastite, nacina iskoriscavanja predmeta zastite, obima iskoriscavanja predmeta zastite i dr. ciljeva utvrdjenih aktima organizacije

(3)     Plan raspodele utvrdjuje skupstina organizacije

 

Clan 165.

 

U skladu sa statutom i odlukama svojih organa organizacija izdvaja deo prihoda prikupljenog od korisnika za pokrice troskova svog rada.

 

2.5.  Shodna primena drugih zakona

 

Clan 166.

 

Na organizaciju shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje pravni polozaj preduzeca, ako ovim zakonom nije drukcije odredjeno.

 

 

 

 

 

 

2.6.  Obaveze organizacije

 

Clan 167.

 

(1)     U poslovanju organizacije sa korisnicima postoji pretpostavka da organizacija ima ovlascenja da deluje za racun svih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava u pogledu onij prava i onih vrsta predmeta zastite koji su obuhvaceni njenom delatnoscu

(2)     Nosilac autorskog, odnosno srodnog prava koji nije sa organizacijom zakljucio ugovor iz cl. 150. ovog zakona, moze da obavesti organizaciju da ce svoja prava ostvarivati individualno

(3)     Organizacija je duzna da korisnike izvesti o izmenama nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava iz st. 2. ovog clana

(4)     Nosioce autorskog, odnosno srodnih prava, koji nisu obavestili organizaciju da svoja prava zele da ostvaruju individualno, organizacija je duzna da prilikom raspodele naknade tretira ravnopravno sa nosiocima autorskog, odnosno srodnih prava koji imaju sa organizacijom ugovor iz cl. 150. ovog zakona

 

Clan 168.

 

(1)      Organizacija je duzna da sa svakim zainteresovanim korisnikom, odnosno udruzenjem korisnika pod ravnopravnim i primerenim uslovima zakljuci ugovor o neiskljucivom ustupanju prava iskoriscavanja predmeta zastite sa njenog repertoara

(2)      Ugovor iz st. 1. ovog clana sadrzi narocito: vrstu predmeta zastite, nacin iskoriscavanja predmeta zastite, visinu i nacin placanja naknade organizaciji, vreme trajanja ugovora

 

Clan 169.

 

Organizacija je duzna da nosiocima autorskog, odnosno srodnih prava, koji su sa njom zakljucili ugovor iz cl. 150. ovog zakona i nosiocima autorskog i srodnih prava iz cl. 167. st. 4 ovog zakona, raspodeli sav prihod ostvaren od naknade prikupljene od korisnika, izuzev sredstava odredjenih za namenu predvidjenu u cl. 165. ovog zakona, a u skladu sa planom raspodele.

 

Clan 170.

 

(1)     Raspodela iz cl. 169. ovog zakona mora biti zasnovana na preciznim podacima

(2)     Ukoliko preciznih podataka nema, odnosno ukoliko bi prikupljanje preciznih podataka predstavljalo za organizaciju neprihvatljiv organizacioni i finansijski teret, dozvoljeno je da se plan raspodele zasnuje na procenama koje proizilaze iz relevantnih i proverljivih cinjenica.

 

Clan 171.

 

(1)     Organizacija, na osnovu ugovora sa odgovarajucim inostranim organizacijama, obezbedjuje kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava domacih nosilaca u inostranstvu, kao i stranih nosilaca u drzavi Srbiji, odnosno drzavi Crnoj Gori

(2)     Stav 1. ovog clana ne primenjuje se na organizacije koje kolektivno ostvaruju prava za koja u medjunarodnoj praksi nije uobicajena reciprocna saradnja sa inostranim organizacijama

(3)     Obavezu iz st. 1. ovog clana organizacija je duzna da ispuni u roku od 5 godina od dana sticanja prve dozvole za obavljanje delatnosti

 

 

 

2.7. Obaveze korisnika

 

Clan 172.

 

(1)     Korisnici su duzni da pribave dozvolu za koriscenje predmeta zastite

(2)     Korisnici su duzni da obavestavaju organizaciju o nazivu predmeta zastite, ucestalosti i obimu iskoriscavanja, kao i o dr. okolnostima koje su relevantne za obracun naknade koja se prema tarifi placa

(3)     Podaci iz st. 1. ovog clana dostavljaju se organizaciji u roku od 15 dana od dana pocetka koriscenja predmata zastite

(4)     Korisnici koji su na osnovu ovog zakona ovlasceni da iskoriscavaju predmete zastite bez dozvole nosioca prava, a uz obavezu placanja naknade, dostavljaju podatke iz st. 1. ovog clana jedanput mesecno

(5)     Za obaveze korisnika solidarno odgovaraju: lice koje koristi predmet zastite, vlasnik, drzalac i zakupac prostora u kojem je predmet zastite koriscen, kao i organizator aktivnosti u kojoj je doslo do koriscenja predmeta zastite

(6)     U slucaju spora izmedju organizacije i korisnika oko visine naknade, korisnik je duzan da placa organizaciji tarifom predvidjeni iznos u poseban fond koji se ne raspodeljuje nosiocima prava, do pravnosnaznog okoncanja spora

 

2.7.  Nadzor nad radom organizacije

 

Clan 173.

 

(1)     Nadzor nad radom organizacije vrsi nadlezni organ

(2)     Radi ostvarivanja nadzora, organizacija je duzna da dostavlja nadleznom organu:

 

1)       godisnji izvestaj o poslovanju i godisnji obracun

2)       izmene statuta, tarife i njihove izmene, plan raspodele naknade i njegove izmene, ugovore sa odgovarajucim inostranim organizacijama, sudske i upravne odluke u kojima je organizacija jedna od strana

(3)     Organizacija dostavlja dokumente i podatke iz st. 1. ovog clana u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja, odnosno od dana nastanka promene

 

Clan 174.

 

(1)     Nadlezni organ ima pravo da njegovi predstavnici prisustvuju sednicama organa organizacije, kao i pravo uvida u poslovne knjige

(2)     Nadlezni organ ukazace na nepravilnosti u radu organizacije, nalozice sprovodjenje mera za otklanjanje nepravilnosti i odredice rok za njihovo otklanjanje

 

5. EVIDENCIJA AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA

 

Clan 175.

 

(1)     Radi obezbedjenja dokaza nosioci autorskog i srodnih prava mogu da deponuju primerke svojih dela i predmeta srodnih prava kod nadleznog organa

(2)     Primerci dela i predmeti srodnih prava koji se deponuju moraju biti u formi pisanog dokumenta (rukopis, stampani tekst, muzicka partitura), zvucnog, vizuelnog ili audiovizuelnog zapisa ili u digitalnoj formi

(3)     Nadlezni organ vodi evidenciju za svaku vrstu autorskih dela ili predmeta srodnih prava

(4)     Nosilac autorskog i srodnih prava duzan je da prilikom deponovanja i unosenja u evidenciju autorskog dela ili predmeta zastite srodnog prava da istiniti i potpun podatak o svom autorskom delu i predmetu zastite srodnog prava

(5)     Podaci o evidenciji smatraju se istinitim dok se suprotno ne dokaze

(6)     Savesno lice koje je povredilo tudje autorsko ili srodno pravo uzdajuci se u tacnost podataka u evidenciji ne odgovara za naknadu stete zbog povrede tog prava

(7)     Unosenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava ni na koji nacin ne utice na nastanak i trajanje prava koja su utvrdjena ovim zakonom

(8)     Sadrzaj evidencije iz st. 3. ovog clana i uslove koje treba da ispunjavaju primerci dela i predmeta srodnih prava koji se deponouju uredjuju se posebnim propisom

 

Clan 176.

 

Za unosenje u evidenciju i deponovanje primeraka autorskih dela i predmeta srodnih prava placa se prpisana taksa.

 

6. ZASTITA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

 

Clan 177.

 

(1)        Nosilac autorskog prava, intepretator, proizvodjac fonograma, proizvodjac videograma, proizvodjac emisije, proizvodjac baze podataka i sticalac iskljucivih ovlascenja na autorska i srodna prava moze tuzbom da zahteva narocito:

 

1)       utvrdjivanje povrede prava

2)       prestanak povrede prava

3)       unistenje ili preinacenje predmeta kojima je izvrsena povreda prava, ukljucujuci i primerke predmeta zastite, njihove ambalaze, matrice, negative i slicno

4)       unistenje ili preinacenje alata i opreme uz pomoc kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvrsena povreda prava, ako je to neophodno za zastitu prava

5)       naknadu imovinske stete

6)       objavljivanje presude o trosku tuzenog

 

(2)        Autor, odnosno interpretator ima pravo na tuzbu za naknadu neimovinske stete zbog povrede svojih moralnih prava

(3)        Odredba st. 1. tac. 3. ovog clana ne odnosi se na:

 

1)       gradjevinski realizovana dela arhitekture

2)       razdvojive delove predmeta kojim je izvrsena povreda prava, ako proizvodnja tih delova i njihovo stavljanje u promet nisu protivzakoniti

 

(4)        Umesto zahteva za unistenje ili preinacenje predmeta kojima je izvrsena povreda prava (st. 1. tac. 3. ovog clana) tuzilac moze zahtevati da mu se predaju ti predmeti

 

Clan 178.

 

Ako je povreda imovinskog prava ucinjena namerno ili krajnjom nepaznjom, tuzilac moze umesto naknade imovinske stete, zahtevati naknadu do trostrukog iznosa uobicajene naknade koju bi primio za konkretni oblik koriscenja predmeta zastite, da je to koriscenje bilo zakonito

 

Clan 179.

 

(1)     Nezavisno od odredbe cl. 9. st. 2 ovog zakona, ako je ime tuzioca naznaceno na primerku ili drugom obliku materijalizacije autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava, on ce se smatrati nosiocem autorskog prava na tom delu, odnosno srodnog prava na tom predmetu zastite, dok se ne dokaze drukcije

(2)     Postupak po tuzbi zbog povrede autorskog i srodnih prava je hitan

 

Clan 180.

 

(1)     Povredu prava predstavlja:

 

1)       iskoriscavanje bilo kog predmeta zastite uz upotrebu neovlasceno umnozenih primeraka tog predmeta zastite, odnosno na osnovu neovlascene emisije

2)       drzanje u komercijalne svrhe primeraka autorskog dela ili predmeta srodnog prava, ako drzalac zna ili ima osnova da zna da je rec o neovlasceno proizvedenom primerku

3)       proizvodnja, uvoz, stavljanje u promet, prodaja, davanje u zakup, reklamiranje u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drzanje u komercijalne svrhe uredjaja koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagodjeni da omoguce ili olaksaju zaobilazenje bilo koje tehnoloske mere, i koji nemaju dr. znacajnu svrhu osim navedene

4)       zaobilazenje bilo koje tehnoloske mere ili pruzanje ili reklamiranje usluge kojom se to omogucava ili olaksava

5)       uklanjanje ili izmena elektronske informacije o pravima, ili stavljanje u promet, uvoz, emitovanje, ili na dr. nacin javno saopstavanje autorskog dela ili predmeta srodnopravne zastite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlasceno uklonjena ili izmenjena, a da pri tom pocinilac zna da time podstice, omogucuje, olaksava ili prikriva povredu autorskog prava ili srodnog prava

 

(2)     U smislu st. 1. ovog clana:

 

1)       izraz “tehnoloske mere” oznacava svaku tehnologiju, uredjaj ili deo koji je konstruisan da tokom svoje namenske upotrebe onemoguci ili ogranici radnje u vezi sa autorskim delom ili dr. predmetom zastite, za koje nosilac autorskog ili srodnog prava nije dao saglasnost

2)       izraz “informacija o pravima” oznacava svaku informaciju koja potice od nosioca prava i koja identifikuje autorsko delo ili predmet srodnopravne zastite, autora, odnosno nosioca prava, ili informaciju o uslovima koriscenja dela ili predmeta srodnopravne zasstite, ili bilo koji broj ili sifru koja predstavlja takvu informaciju

 

Clan 181.

 

(1)     Autorsko pravo i pravo intepretatora ne mogu biti predmet prinudnog izvrsenja

(2)     Predmet prinudnog izvrsenja mogu biti samo odredjena imovinska potrazivanja koja proizilaze iz prava iz st. 1. ovog clana

(3)     Nedovrsena dela i neobjavljeni rukopisi ne mogu biti predmet prinudnog izvrsenja

 

Clan 182.

 

Na zahtev nosioca prava koji ucini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povredjeno, ili da ce biti povredjeno, sud moze da odredi privremenu meru oduzimanja ili

iskljucenja iz prometa predmeta kojima se vrsi povreda, odnosno meru zabrane nastavljanja zapocetih radnji kojima bi se mogla izvrsiti povreda.

 

Clan 183.

 

(1)     Na zahtev nosioca prava koji ucini verovatnim da je njegovo autorsko ili srodno pravo povredjeno, odnosno da moze doci do povrede tog prava ili da postoji opasnost od nastanka neotklonjive stete, kao i da postoji postoji opravdana sumnja da ce dokazi o tome biti unisteni ili da ce ih kasnije biti nemoguce pribaviti, sud moze odrediti meru obezbedjenja dokaza bez prethodnog obavestenja ili saslusanja lica od koga se dokazi prikuplaju

(2)     Obezbedjenjem dokaza, u smislu st. 1. ovog clana, smatra se pregled prostorija, knjiga, dokumenata, baze podataka i dr. kao i zaplena dokumenta i predmeta kojima je povreda izvrsena, ispitivanje svedoka i vestaka

(3)     Licu od koga se dokazi prikupljaju, sudsko resenje o odredjivanju mere obezbedjenja dokaza bice uruceno u trenutku prikupljanja dokaza, a odsutnom licu cim to postane moguce

 

Clan 184.

 

(1)     Mere iz cl. 182. i cl. 183. ovog zakona mogu se traziti i pre podnosenja tuzbe

(2)     U slucaju iz st. 1. ovog clana, resenjem kojim se odredjuje privremena mera, odredice se rok u kome nora biti podneta tuzba, s tim da taj rok ne moze biti kraci od 30 dana od dana izvrsenja mere

(3)     Zalba protiv resenja kojim je sud odredio privremenu meru iz cl. 182. ovog zakona ne odlaze izvrsenje resenja.

 

Clan 185.

 

(1)     Sud moze naloziti tuzenom da da obavestenja o trecim licima koja su povezana sa povredom ili preda dokumente koji su u vezi sa povredom

(2)     Lice koje ne izvrsi svoju obavezu iz st. 1. ovog clana, odgovara za stetu koja iz toga proizadje

 

Clan 186.

 

U slucaju spora za utvrdjenje prava izdavaca odnosno lica koje je objavilo delo ciji autor nije poznat (cl. 13), sud je duzan da obezbedi da se anonimnost autora sacuva.

 

7. KAZNENE ODREDBE

 

Clan 187.

 

(1)     Kaznice se za privredni prestup novcanom kaznom privredno drustvo, odnosno preduzece ili dr. pravno lice koje:

 

1)       neovlasceno objavi, zabelezi, umnozi ili javno saopsti na bilo koji nacin, u celini ili delimicno autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju ili bazu podataka, ili stavi u promet ili da u zakup ili u komercijalne svrhe drzi neovlasceno umnozene ili neovlasceno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije ili baze podataka (cl. 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 114, 124, 129, 134 i 138)

2)       u cilju pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog, protivpravno stavi u promet, proda, da u zakup primerke iz st. 1. ovog clana, za koje zna da su neovlasceno objavljeni, zabelezeni ili umnozeni ( cl. 16, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 114, 124,129, 134 i 138)

3)       proizvede, uveze, stavi u promet, proda da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drzi u komercijalne svrhe uredjaje koji su prevashodno konstruisani, proizvedeni ili prilagodjeni da omoguce ili olaksaju zaobilazenje bilo koje tehnoloske mere, ili koji nemaju dr. znacajnu svrhu osim navedene (cl. 180 st. 1. tac. 3)

4)       zaobilazi bilo koju tehnolosku meru ili pruza ili reklamira usluge kojima se to omogucava ili olaksava (cl. 180 st. 1. tac. 4)

5)       ukloni ili izmeni elektronsku informaciju o pravima, ili stavi u promet, uveze, emituje ili na dr. nacin javno saopsti autorsko delo ili predmet srodnopravne zastite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlasceno uklonjena ili izmenjena, i pri tom zna ili ima osnova da zna da time podstice, omogucuje, olaksava ili prikriva povredu autorskog prava ili srodnog prava (cl. 180 st. 1. tac. 5)

6)       u svojstvu vlasnika gradjevine izvrsi odredjene izmene na gradjevini koja predstavlja materijalizovani primerak dela arhitekture, a preradu dela nije prvo ponudilo autoru dela (cl. 37)

7)       obavlja poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog odnosno srodnih prava bez dozvole nadleznog organa (cl. 156 st. 2)

 

(2)     Za radnje iz st. 1. ovog clana kaznice se za privredni prestup novcanom kaznom i odgovorno lice u privrednom drustvu, odnosno preduzecu ili dr. pravnom licu

 

Clan 188.

 

Za radnju iz cl. 187, st. 1. tac. 3, kaznice se za prekrsaj novcanom kaznom fizicko lice

(cl. 37)

 

Clan 189.

 

(1)     Kaznice se za prekrsaj novcanom kaznom privredno drustvo, odnosno preduzece ili dr. pravno lice koje:

 

1)       bez navodjenja imena autora ili interpretatora ili pod dr. imenom u celini ili delimicno objavi, izvede, predstavi, prenese izvodjenje ili predstavljanje ili emituje tudje autorsko delo ili iskoristi tudju interpretaciju ( cl. 15 i 112 st. 1. tac. 2)

2)       bez dozvole autora izmeni ili preradi tudje autorsko delo ili tudju snimljenu interpretaciju (cl. 17. 30 i 112 st. 1. tac. 3)

3)       u svojstvu galeriste ili organizatora javne prodaje originala likovnih dela, odnosno izvornih rukopisa u roku od 30 dana od dana prodaje primeraka originala dela, odnosno rukopisa, ne obavesti autora dela o imenu i adresi prodavca njegovog dela, o imenu i adresi novog vlasnika dela i o ceni po kojoj je delo prodato ili ne plati autoru 3% iznosa od prodajne cene dela (cl. 34 st. 1 i 35. st. 1 i  2)

4)       prilikom unosenja u evidenciju i depovanja kod nadleznog organa autorskog dela ili predmeta zastite srodnog prava da neistiniti ili prikrije pravi podatak o svom delu ili predmetu zastite srodnog prava (cl. 175. st. 4)

5)       u svojstvu izdavaca proda neprodate primerke dela kao staru hartiju a da ih nije prethodno ponudio autoru, odnosno njegovom nasledniku da ih otkupi (cl. 79)

 

(2)     Za radnje iz st. 1. ovog clana, kaznice se za prekrsaj novcanom kaznom i odgovorno

lice u privrednom drustvu, odnosno preduzecu i dr. pravnom licu                   

 

(3)     Za radnje iz st. 1. tac. 3, 4 i 5 ovog clana, kaznice se za prekrsaj novcanom kaznom

fizicko lice

 

 

Clan 190.

 

Visine novcanih kazni iz cl. 187, 188 i 189 ovog zakona utvrdjuju se propisom drzava clanica.

 

8. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

 

Clan 191.

 

Interpretator cije je trajanje prava isteklo do dana stupanja na snagu ovog zakona ne moze traziti utvrdjivanje prava po ovom zakonu.

 

Clan 192.

 

Postojece organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava duzne su da se organizuju i usklade svoje opste akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu vog zakona.

 

Clan 193.

 

(1)     Ugovori koji su zakljuceni do dana stupanja na snagu ovog zakona izvrsavaju se u skladu sa zakonom koji je vazio u vreme zakljucenja ugovora.

(2)     Na ugovore iz st. 1. ovog clana primenjuju se odredbe cl. 68 i 69. ovog zakona

(3)     Primena cl. 28 st. 6 ovog zakona, kao i cl. 141. u vezi sa cl. 28, st. 6 ovog zakona otpocinje po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Clan 194.

 

(1)     Potvrdjivanjem Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, odredbe ovog zakona o zastiti autorskog prava, prava interpretatora, prava proizvodjaca fonograma i prava proizovdjaca emisija, izuzev odredaba cl. 14 do 18. primenjivace se i na fizicka i pravna lica koja su obuhvacena odredbom cl. 1. st. 3. tog sporazuma.

(2)     Odredbe cl. 34.i 35. ovog zakona primenjivace se na lica koja su drzavljani ili imaju prebivaliste u drzavi clanici Svetske trgovinske organizacije, samo pod uslovom reciprociteta.

 

Clan 195.

 

Na autorska dela za koja je na dan stupanja na snagu ovog zakona istekao rok zastite, nece se primenjivati cl. 100 st. 1, 101, 102 i 103. ovog zakona.

 

Clan 196.

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi zakon o autorskom i srodnim pravima (“Sluzbeni list SRJ” br. 24/98).

 

Clan 197.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sluzbenom

listu Srbije i Crne Gore”.